Transparentné prostredie je v podnikaní základ

Slovenská aliancia moderného obchodu je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. O jej cieľoch, pôsobení na slovenskom trhu a plánoch sme hovorili s predsedom aliancie, Martinom Krajčovičom.

 

mkrajcovic2020 v


Moderný obchod je odvetvie, v ktorom sa prelínajú záujmy širokého spektra dotknutých strán, počnúc výrobcami a dodávateľmi, distribútormi, štátnymi a regulačnými orgánmi a v neposlednom rade spotrebiteľmi, pre ktorých je obchod súčasťou ich každodenného života. Ako ste sa dostali k obchodu a ako vnímate súčasný moderný obchod na Slovensku a v zahraničí?


Obchod je v súčasnosti veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie. Moderný obchod, ktorý predstavujú členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), je náročný na služby a inovácie. Investície v súčasnosti smerujú nielen k zabezpečeniu bežných vecí ako dostupnosť a rozmanitosť ponuky pre spotrebiteľov, ale najmä k vytvoreniu pozitívneho zážitku pre spotrebiteľa, aby nákup nebola len nevyhnutná potreba, ale príjemná a potrebná súčasť dňa.

 

Druhú časť tvoria inovácie v rámci zodpovedného správania. Naši členovia sú celospoločenskí lídri v boji proti plytvaniu s potravinami. SAMO iniciovalo množstvo opatrení, aby sa potraviny namiesto plytvania dostali efektívne k ľuďom v núdzi. Rovnako sme prijali rôzne záväzky na znižovanie objemu plastov, dokonca aj na zastavenie predaja niektorých jednorazových plastov, či investície do ekologickej dopravy a podobne. V množstve z týchto opatrení je moderný obchod v predstihu aj oproti štátu. Ten až následne mení legislatívu. Osobne som sa k obchodu dostal po rokoch strávených v štátnej službe. Predtým, ako som sa stal predsedom SAMO, som pôsobil v reťazcoch Tesco Stores Slovensko a Metro Cash & Carry SR.


Vediete Slovenskú alianciu moderného obchodu, ktorá reprezentuje najmä nadnárodné obchodné spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu. Čo je úlohou aliancie a jej kľúčovým záujmom?


Slovenská aliancia moderného obchodu reprezentuje nadnárodné reťazce, ktoré na Slovensku dlhodobo pôsobia, no tiež slovenský reťazec Terno, ktorý má okrem predajní Terno aj rýchlo sa rozširujúci model obchodov Potraviny Kraj. Cieľ všetkých členov je spoločný: vytvárať priaznivé podmienky na podnikanie na Slovensku, zlepšovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy a chrániť záujmy členov. To, čo nás spája, je neustále zlepšovanie v rámci kvality služieb, inovácií a ekosystému obchodu.


Bezpečnosť a kvalita ponúkaných tovarov a služieb a na konci spokojný spotrebiteľ. To je určite prvoradý a jasný cieľ vašej aliancie a jej členov. Ako sa vám darí napĺňať poslanie a ciele aliancie? Čo považujete za najväčšie prekážky a obmedzenia rozvoja činnosti na slovenskom trhu?


Jednoznačne je to veľmi zlé regulačné prostredie, ktoré „na konci dňa“ poškodzuje samotného zákazníka. Na Slovensku je jedno z najhorších regulačných prostredí z celej EÚ, ak nie najhoršie. Finančná pomoc pre domácich výrobcov je najnižšia z krajín V4. Namiesto reálnej pomoci slovenským producentom stať sa konkurencieschopnými, ministerstvo prijíma represívnu legislatívu voči obchodným reťazcom. Cez Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR nezákonne udeľuje obchodníkom pokuty aj vo výške milión eur.


Vrchol ľadovca bolo zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce, kde Slovensko utŕžilo hanbu na európskej úrovni. Európska komisia totiž pozastavila účinnosť tomuto zákonu z dôvodu rozporu s európskym právom, na čo sme nielen my, ale aj relevantné právne kancelárie upozorňovali. Členovia SAMO pritom otvorene deklarujú, že chcú predávať viac slovenských potravín, no štát musí podporiť produkciu na Slovensku. Tá je nízka a slovenské potraviny sú v priemere o 30 % drahšie ako zahraničné v porovnateľnej kvalite. Ak chceme hovoriť o zvyšovaní podielu slovenských potravín, považujeme za nutné, aby sa zaviedli transparentné mechanizmy na dotácie pre farmárov a potravinárov, znížila sa regulácia, najmä tá, ktorá je buď nevykonateľná alebo v rozpore s inou platnou legislatívou a naštartoval sa dialóg medzi poľnohospodármi, potravinármi a obchodníkmi za účasti ministerstva pôdohospodárstva. Rezervy vidíme aj v Zákonníku práce, jeho slabej flexibilite, vysokom daňovo odvodovom zaťažení. Nedostatočná je aj podpora vzdelávania, špeciálne duálneho, ktoré je kľúčom k získavaniu praktických skúseností u žiakov a študentov.


Ak by ste mali porovnať slovenský a český obchodný trh, vidíte tam isté paralely? Alebo sú to rozdielne trhy?


Určité paralely samozrejme sú. Napríklad senzitivita spotrebiteľov na cenu. Podľa prieskumu agentúry Nielsen, až 50 % všetkých predajov potravín je realizovaných v oboch krajinách cez akcie. Preto je veľmi dôležité, aby domáci výrobcovia boli konkurencieschopní nielen v kvalite, ale aj v cene, čo dnes vo všeobecnosti nespĺňajú. Som presvedčený, že slovenskí výrobcovia sú veľmi schopní a kvalitní. Keby im štát vytvoril rovnaké štartovacie podmienky, ako majú ich kolegovia v Čechách, Maďarsku či Poľsku, posunuli by sme sa v sebestačnosti výrazne vpred. Nejde však len o dotácie, ale aj o legislatívu.

 

Stretávame sa s fenoménom tzv. gold-platingu, pri ktorom naše štátne autority prijímajú opatrenia výrazne nad rámec povinností, ktoré nám vyplývajú z európskej legislatívy. Domácim výrobcom sa tak neodôvodnene zvyšujú náklady a trpia dvojnásobne. Platí, že vysoké pokuty pre obchodníkov „vyťahujú“ už tak nedostatočné zdroje z agropotravinárskeho sektora a nepomáhajú dobrým dodávateľsko-odberateľským vzťahom. Zlá regulácia je spoločná téma aj s Českou republikou, čiže ide o ďalšiu paralelu medzi týmito krajinami.


Vzhľadom na to, že vašimi členmi sú prevažne nadnárodné spoločnosti, máte skúsenosti z ich pôsobenia na zahraničných trhoch. Dá sa prax a prístup k obchodu v zahraničí aplikovať na slovenské pomery?


Naši členovia majú unikátne know-how a radi by ho samozrejme využili aj na Slovensku, samozrejme prihliadajúc na potreby lokálneho trhu. No práve zlé regulačné prostredie tomu často bráni. V iných krajinách štandardne existuje dlhodobá spolupráca s lokálnymi dodávateľmi, kedy spolu vyvíjajú špecifické produkty pre spotrebiteľov. Dodávatelia majú väčšiu istotu a chcú na trhu ďalej investovať. Na Slovensku toto nie je možné. Zákon o neprimeraných podmienkach nám nedovoľuje uzatvárať takéto kontrakty s dodávateľmi. To sú presne momenty, kedy ministerstvo pôdohospodárstva vymyslí zákon proti obchodníkom avšak následne má zákon negatívny dopad na celú spoluprácu, čiže nepomáha ani slovenským dodávateľom. Toto musíme zmeniť. Je potrebné zaviesť jednoduchú reguláciu a posilniť inštitút samoregulácie. Potrebujeme uvoľniť pravidlá, čo bude v prospech celého agropotravinárskeho sektora na Slovensku. V SAMO sme pripravení byť súčasťou celospoločenskej diskusie o daných témach a aktívne prichádzať s návrhmi, ako situáciu zlepšiť.


V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia téma vysledovateľnosti pôvodu potravín a transparentné potraviny. Spotrebitelia sa vzdelávajú, nakupujú s rozvahou, sú obozretní a citliví na to, čo vložia do nákupného košíka. Aký je postoj obchodných spoločností aliancie k danej téme? Podporujete transparentných dodávateľov a výrobcov?


Transparentnosť je pre členov SAMO niečo prirodzené a samozrejmé. Čím viac informácií bude mať spotrebiteľ, tým zodpovednejšie sa vie rozhodnúť aj pri kúpe potraviny. Takúto transparentnosť potrebujeme nielen pri dohľadateľnosti pôvodu potravín, ale aj pri prerozdeľovaní dotácií ministerstvom pôdohospodárstva, aby peniaze smerovali transparentne do segmentov, ktoré si žiada samotný trh.


Pre novú podobu maloobchodu sa stále častejšie začína používať medzinárodný termín „New Retail“. Stali ste sa súčasťou nového podujatia New Retail Summit, ktoré prináša obchodníkom najnovšie trendy a témy z oblasti medzinárodného obchodu. Prečo je podľa Vás dôležité stretávať sa na podobných odborných fórach a zdieľať informácie?


Inovácie a náročnosť zákazníka si vyžadujú nové prístupy. Súčasťou moderného obchodu sú dnes multichannel prístupy, dokonca sa formuje nielen multichannel, ale už aj omnichannel ako budúcnosť moderného obchodu. Sú trendy, ktoré prichádzajú zo zahraničia a je len otázkou času, kedy sa implementujú. V Európe sa formuje nový ekosystém obchodu, ktorý vnáša nové pohľady nielen na obchod z pohľadu rôznych kanálov predaja, ale oveľa viac vnáša do podnikania zodpovedné správanie a to nielen z pohľadu predaja, ale celého dodávateľského reťazca vrátane produkcie.


New retail je obchod, ktorý naplno využíva moderné technológie a umožňuje predávať aj komunikovať so spotrebiteľmi vo všetkých bodoch – virtuálnych aj fyzických. Aká je podľa vás budúcnosť obchodu?


Už dnes na Slovensku niektorí obchodníci pôsobia v rámci multichannel predaja a myslím si, že budúcnosťou môže byť práve omnichannel. Internetový predaj bude mať svoju stabilnú klientelu, hoci si nemyslím, že by úplne vystriedal kamenné predajne. Skôr príde k potrebe prepojenia týchto kanálov predaja. Rovnako bude väčší tlak na zodpovedné správanie sa nielen obchodníkov, ale aj na zodpovedný prístup výrobcov potravín, drogérie a ďalšieho spotrebného tovaru, k životnému prostrediu. Ekologizácia celého sektora bude je výzvou. A moderný obchod je v tomto určite vo výraznom náskoku oproti tradičnému, a to najmä pre využívanie know-how zo zahraničia. Preto bude výzvou zlepšiť súčasnú zlú regulačnú legislatívu, ktorá nám bráni rozvíjať lepšiu spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi. Tá by mala byť dôležitou súčasťou nového ekosystému.


Vytvorili ste súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce na vybrané témy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky o potravinách na Slovensku. Čo viedlo alianciu k takémuto kroku?


V súčasnosti na Slovensku neprebieha kontrola potravín, ale vedie sa škodlivý „hon na reťazce“. Kontrolóri sa predháňajú, kto udelí vyššiu pokutu bez toho, aby prebehla analýza rizika. Aj keď je množstvo špičkových kontrolórov, systém deformuje ich prácu a tlačí ich do nezmyselných rozhodnutí. Preto spolupracujeme aj s univerzitami, aby sme dokázali argumentačne zmeniť tento stav, aby rozhodovali odborné argumenty, nie politika. Ocenenie prác študentov je toho súčasťou, pretože si myslíme, že bude záležať práve na mladej generácii, ako bude agropotravinársky sektor, vrátane obchodu, vyzerať. Zohľadňujúc aj legislatívnu či regulačnú rovinu.


Kto sa môže stať členom aliancie?


Slovenská aliancia moderného obchodu je otvorená každému obchodníkovi, ktorý sa stotožní s našou filozofiou. Základom je vytváranie transparentného prostredia na Slovensku. SAMO je tu preto, aby sme chránili obchodníkov pred zlými zásahmi štátu, aby sme pomohli vytvoriť dobré prostredie pre spoluprácu a aby sme obhajovali práva našich členov. Zároveň spolupráca obchodníkov s veľkým kreditom a skúsenosťami z rôznych trhov na svete umožňuje využívať tieto skúsenosti a posúvať členov SAMO vpred. Konkrétne výsledky ukazujeme pri projektoch spoločenskej zodpovednosti, duálnom vzdelávaní, ale aj schopnosti obhajovať členov, ako sa nám to podarilo v prípade zavedenia osobitného odvodu pre obchodné reťazce.


Aké plány má aliancia na ďalšie obdobie?


Prioritou je pre nás je nastavenie normálneho transparentného prostredia na podnikanie, ktoré tu dnes nie je. Zahŕňa to viacero zmien. Od regulácie, cez Zákonník práce, až po duálne vzdelávanie. Máme záujem na zlepšení spolupráce s dodávateľskými zväzmi, na otvorení širokého dialógu medzi producentmi, obchodníkmi a štátom, aby sme spoločne zlepšili stav na Slovensku.


Pripravili: Jana Kuklová, mk, redakcia 


Foto: SAMO

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk