Naši absolventi a študenti sú stále žiadanejší

Hovorí v rozhovore pre RETAIL magazin.sk Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

peterdrabik v

  

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je významná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá realizuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Má viac ako 50 ročnú tradíciu a zároveň reflektuje na požiadavky súčasnosti. S akými výzvami momentálne pracujete a na čo sa chcete v nadchádzajúcom období zamerať?


Najdôležitejšie je pre nás internacionalizovať fakultu. V tomto akademickom roku sa nám podarilo akreditovať dva študijné programy v anglickom jazyku, a tak sa naša ponuka študijných programov rozšírila. Ide o dva anglické programy, ktoré budeme ponúkať najmä zahraničným študentom, ale samozrejme môžu na nich študovať aj naši študenti. V súčasnosti máme na Obchodnej fakulte 36 zahraničných študentov.


Jednou z priorít je poskytovať vzdelávanie aj pre študentov zo zahraničia. Využiť na to chceme väzby na univerzity, s ktorými už máme nadviazané partnerstvá. Prostredníctvom konkrétnych programov ich budeme ešte viac prehlbovať a verím, že naštartujeme prínosnú spoluprácu, ktorá bude mať zároveň dosah na oblasť vedy, výskumu a spoločných projektov.

 

Spomínate partnerstvá so zahraničnými univerzitami. S ktorými konkrétne máte v súčasnosti nadviazanú intenzívnejšiu spoluprácu?


V ostatnom období sme sa zamerali najmä na juhovýchodnú Áziu, tzn. Čínu, Vietnam, Indonéziu. Pokiaľ ide o Európu, stabilnými partnermi sú pre nás univerzity ekonomického zamerania v krajinách V 4. Rozbehli sme aj spoluprácu s ekonomickými univerzitami na Balkáne, v Rumunsku, Bulharsku, Rusku, Ukrajine či Srbsku alebo Chorvátsku. Zašli sme však ešte ďalej, nadviazali sme spoluprácu s univerzitami v Mexiku. Počas jesene sme dokonca navštívili Sýriu a dohodli sme sa na spoločných vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách s univerzitami v Damašku a Latakii.


Pri hľadaní partnerských univerzít je pre nás dôležité nájsť spoločný prienik, v rámci ktorého sa vieme navzájom podporiť. Každá univerzita má, samozrejme, iné priority, podstatné je docieliť stav, kedy spolupráca vyhovuje obom stranám.

 

Akú podobu má medzinárodná spolupráca medzi dvoma univerzitami?


Základom je podpis rámcového memoranda o porozumení a následne čiastkových zmlúv v tej ktorej oblasti či spoločnom projekte. Realizujeme výmenné študijné pobyty študentov, tie sú založené na programoch ako je najmä Erasmus, uplatňujeme tiež bilaterálne zmluvy, v rámci ktorých si vymieňame určité počty študentov. Realizujeme spoločné projekty. Našim cieľom je intenzifikovať výmenné pobyty pedagógov. Veľkým prínosom budú aj spoločne organizované vedecké podujatia.

 

Pri príprave kvalitných odborníkov pre prax je vždy nevyhnutné spolupracovať aj s celým spektrom relevantných subjektov na trhu. Akú dôležitosť tomuto prikladáte?


Je to pre nás kľúčové. Pokiaľ ide o spolupráce tohto charakteru, je ich niekoľko. Zapojené sú rôzne ministerstvá, napríklad Ministerstvo hospodárstva alebo Ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie. Okrem toho máme rozbehnutú spoluprácu s Bratislavským a Žilinským samosprávnym krajom, s niekoľkými slovenskými mestami a obcami.


V minulom roku sme podpísali aj memorandum o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu SR, ktorý je pre nás významný partner. Dôležité sú pre nás aj spojenia s privátnou sférou a rôznymi subjektami pôsobiacimi v oblasti obchodu či dodávateľského reťazca. Nerád by som opomenul banky a poisťovne, s viacerými máme takisto dobrú spoluprácu. Teším sa aj zo spolupráce so spoločnosťou Motor-Car Group Bratislava. V najbližšom období pripravujeme podpis memoránd o spolupráci s významnými subjektami, ktoré pôsobia v rôznej podobe práve v oblasti retailu.

 

Do akej miery je v súčasnosti štúdium u vás prepojené s hospodárskou praxou?


Rozdelil by som to do dvoch rovín. V rámci prvej roviny sa prax dostáva priamo na akademickú pôdu. Našou úlohou je vytvárať pre to ideálne podmienky, motivovať garantov jednotlivých študijných programov a predmetov, aby vnášali prax do prednáškového procesu, seminárov a cvičení. Darí sa nám a teší ma, že v súčasnosti máme medzi ekonomickými fakultami prvenstvo, pokiaľ ide o zapojenie praxe.


Druhú líniu tvorí odborná prax realizovaná priamo vo firmách, kde si študenti môžu otestovať nadobudnuté vedomosti alebo aj poskytnúť nezávislý a svieži návod na to, ako riešiť niektoré problémy každodennej praxe. Máme pestré portfólio zapojených partnerských firiem a v rámci nich je možné absolvovať rôzne formy stáží. Našou snahou bude vytvoriť v spolupráci s firmami dostatočné kapacity.

 

Je záujem zo strany praxe o vašich študentov dostatočný?


Momentálne je veľmi veľký a zrejme je reakciou na aktuálnu situáciu na trhu práce. Napokon nie je nič lepšie ako si postupne vychovávať kvalitných zamestnancov z radov študentov. Myslím si, že záujem o takúto formu vytvárania pracovných miest bude stále rásť.


Avšak všetko toto má pre študenta význam vtedy, ak bude mať pôsobenie našich študentov vo firmách hlbší zmysel. Prínosné je ak sa môžu podieľať aj na zaujímavých firemných projektoch, či vykonávať reálne zadania v rámci organizačnej štruktúry.

 

Ako je to so zahraničnými stážami na Obchodnej fakulte? Majú študenti možnosť dostať sa aj do prestížnych zahraničných firiem?


Sú takisto súčasťou štúdia u nás a máme s nimi veľmi dobré skúsenosti. Okrem študijných pobytov, ktoré realizujeme počas semestrov, majú študenti našej fakulty príležitosť stážovať v zahraničí aj počas letných mesiacov. V tomto prípade ide o praktickejšie zamerané pobyty, navyše v kombinácii so zdokonaľovaním si cudzieho jazyka, čo je veľká pridaná hodnota. Prínos z absolvovania zahraničných stáží je nepochybný a je hodnotnou súčasťou toho, čo náš absolvent ponúka pri uchádzaní o zamestnanie.

 

Kladiete vyšší dôraz aj na príležitosti, kedy si je možné vypočuť zaujímavých zahraničných odborníkov z praxe?


Prichádzajú k nám samozrejme aj odborníci zo zahraničia. Sú to veľakrát manažéri, ktorí pôsobia v rôznych nadnárodných korporáciách a majú určitú spojitosť so slovenským trhom. Často sa u nás aktívne zapájajú do vzdelávacieho procesu. Chodievajú k nám aj rôzni mentori alebo učitelia zo zahraničných univerzít, ktorí sú vždy veľkým obohatením pre vzdelávací proces. Tým, že ich prednášky prebiehajú v angličtine, majú navyše pre študentov ešte o ďalšiu hodnotu navyše.

 

Jeden zo zaujímavých projektov, ktorý prebieha už niekoľko rokov na Obchodnej fakulte je Retail Academy. Ako sa mu darí?


Je to jeden z prvých klubov, ktorý na našej fakulte vznikol a dlhodobo ho zastrešuje spoločnosť Lidl. Ide o úspešný projekt, Lidl k tejto spolupráci pristupuje vysoko profesionálne a snaží sa poznatky dávkovať tak, aby študenti nadobudli všetky potrebné vedomosti a následne si ich mohli hneď aj v praxi otestovať. Záujem o túto aktivitu je vysoký najmä zo strany študentov, ktorí chcú ďalej pôsobiť v oblasti retailu. Vidím tu však zaujímavý priestor a príležitosť aj pre iné značky a obchodníkov. Sme preto otvorení akýmkoľvek ďalším nápadom, vieme ponúknuť študentom ďalšie novinky a inovatívne koncepty.

 

Vzdelávanie je pre toho, kto chce byť vo svojej profesii úspešný, spravidla celoživotnou záležitosťou. Vyvíjate aktivity aj smerom k odborníkom v každodennej praxi?


V blízkej dobe plánujeme poskytovať špecializované kurzy pre prax. Príkladom môže byť kurz Enviromentálneho manažérstva. Je to dobrý začiatok, ide totiž o oblasť, ktorá momentálne v praxi intenzívne rezonuje. Predpokladáme, že táto téma osloví retail manažérov aj iných záujemcov zo sféry obchodu. Takéto kurzy chceme realizovať aj v iných oblastiach, momentálne hľadáme vhodnú formu. Pozitívnym signálom a hnacou silou je však pre nás vyšší záujem zo strany trhu. Ak ponúkneme kvalitný obsah za ktorým budú stáť aj osvedčení odborníci, verím, že si táto aktivita nájde svojich priaznivcov.

 

Aký je v súčasnosti záujem o štúdium na Obchodnej fakulte?


Zdá sa, že sme prekonali obdobie, ktoré bolo pre vysoké školy veľmi dramatické. Za ostatné roky bol totiž zaznamenaný obrovský prepad absolventov stredných škôl. Pozitívne ale je, že pomerový ukazovateľ je pre Obchodnú fakultu v poslednej dobe priaznivý. Pre nás z toho vyplýva záväzok ponúknuť nové, atraktívnejšie študijné programy, ktoré budú dokonale korešpondovať so situáciou na trhu práce a praxou. Najvyšší záujem je momentálne štúdium marketingu a cestovného ruchu.

 

Evidujete v posledných rokoch aj vyšší záujem o sféru retailu? Máte študentov ktorí excelujú v tejto oblasti?


Takmer vždy máme študentov, ktorí vynikajú v študijných programoch podnikanie v obchode a marketingový a obchodný manažment, ktoré sú primárne určené pre oblasť obchodu. Myslím si, že aj v budúcnosti bude o oblasť retailu medzi mladými ľuďmi veľký záujem.


Chceme obohatiť tieto študijné programy o nové prvky, ktoré sú dnes už dôležitou súčasťou fungovania obchodu a zapojiť ďalšie nové výzvy, najmä tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou.


Je dôležité pružne reagovať na prichádzajúce zmeny a urobiť všetko preto, aby študijné programy boli ešte adresnejšie. Online prostredie vnieslo do maloobchodu veľmi veľa zmien a my ich musíme intenzívne vnímať a prenášať do vzdelávacieho procesu. Odborník, ktorý od nás prichádza do praxe, musí mať aj digitálne zručnosti a danosti.

 

Rýchlo sa meniaca doba praje pripraveným. Nevyhnutné bude disponovať aj šikovnými pedagógmi s výborným prehľadom v tejto oblasti. Jednou z možností ich vzdelávania je účasť na odborných konferenciách a podujatiach...


Samozrejme, je to veľmi dôležité pretože tak, ako sa vzdelávajú študenti, musia sa neustále vzdelávať, možno ešte intenzívnejšie, aj naši učitelia. Mali by byť pripravení z roka na rok lepšie, kvalitnejšie, pričom v praxi sa to nemeria na roky, ale častokrát na mesiace. Zmeny prichádzajú rýchlo, neraz v nadväznosti na to, ako sa rýchlo menia technológie. Učitelia musia reagovať a následne vnášať najnovšie poznatky do procesu vzdelávania.

 

Spomenuli ste, že vzdelávať sa u vás bude možné už aj v anglickom jazyku. Aké ďalšie novinky, pokiaľ ide o cudzie jazyky, pripravujete?


Áno, aktuálne budeme od akademického roka 2020/2021 ponúkať dva kvalitné študijné programy marketing and trade management a management in tourism komplexne vyučované v anglickom jazyku na druhom stupni štúdia. Našou snahou je prilákať zahraničných študentov na štúdium na Obchodnej fakulte. Je to súčasťou procesu intenzívnej internacionalizácie fakulty. Verím, že sa nám podarí pre tieto programy získať partnerskú univerzitu v zahraničí a budeme môcť poskytovať tiež dvojité diplomy tak, ako to máme napríklad pri študijnom programe marketingový a obchodný manažment v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. Okrem toho naša univerzita ponúka prostredníctvom fakulty aplikovaných jazykov široké spektrum rôznych jazykov, či už je to angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština a iné ktoré sú momentálne žiadané na trhu. V blízkej dobe by mohla pribudnúť aj čínština a arabština.

 

Aký máte názor na vyššie odborné vzdelávanie na Slovensku, ktoré pripravuje budúci manažment obchodu?


V krajinách V4 máme silnú tradíciu vzdelávania v obchodno-podnikateľských disciplínach. To, čo sa v tejto oblasti robí je kvalitné. Dokonca som presvedčený, že vysokoškolské vzdelávanie v tejto oblasti je u nás o niečo kvalitnejšie ako to, ktoré sa realizuje v krajinách západnej Európy.


Pokiaľ ide o oblasť obchodu marketingu, na mnohých univerzitách v rámci V 4 momentálne prechádza táto disciplína procesom transformácie. Deje sa tak pod silnejúcim vplyvom digitalizácie a rôznych trendových technológií. Je tu snaha zmeniť celú doterajšiu koncepciu výučby. Aj my musíme nastaviť optimálnu flexibilitu štúdia a študijných programov tak, aby sme neboli zviazaní v určitom akreditačnom období, ale bolo nám umožnené flexibilnejšie reagovať. Dôležité je aj tu pre nás väčšie zapojenie praxe.

 

V študentskom prostredí vzniká často veľa dobrých nápadov. Realizujete aktivity, kedy sa o nich môžu dozvedieť aj záujemci z praxe?


Realizujeme dve veľké podujatia, zimnú a jarnú univerzitu. Jarná univerzita je jednodenná akcia, zameraná na prezentáciu výsledkov klubovej činnosti, napríklad aj projektov Retail Academy. V priebehu roka sú to potom rôzne iné formy prezentácií v rámci konkrétnych predmetov. Študenti si zároveň prostredníctvom takýchto vystúpení môžu vyskúšať a natrénovať svoje komunikačné zručnosti. Často sa totiž stáva, že študent je šikovný, zanietený, avšak má v sebe komunikačný blok. Neskôr, keď sa dostane do praxe, mu to môže spôsobiť problémy. Vypočuť si zaujímavé zadania a výsledky študentských projektov môžu samozrejme aj zástupcovia praxe.


Zaujímavý priestor na inovatívne prvky a zároveň prepojenie s praxou vidím aj v oblasti študentskej vedeckej činnosti. Naskytá sa tu jedinečná príležitosť na zapojenie študentov do konkrétnych zadaní a projektov.

 

Z akých stredných škôl k vám najčastejšie prichádzajú mladí ľudia?


Študovať k nám prichádzajú absolventi gymnázií (70%), obchodných akadémií a ekonomických stredných škôl (30%). Je škoda, že v 90- tych rokoch prišlo k zrušeniu niektorých odborov na stredných školách, ktoré nevyzerali na prvý pohľad podľa ich názvu pre uchádzača lákavo. Diverzifikovali sa do úplne iných odborov, v súčasnosti už vieme, že to nebolo úplne správne. Mali sme vynikajúce hotelové akadémie a aj stredné obchodné školy boli na vysokej svetovej úrovni. Je škoda, že mnohé z nich zanikli.


Dostávame sa totiž do situácie, kedy trh začína pociťovať nedostatok odborne vzdelaných ľudí v cestovnom ruchu, hotelierstve, obchode, reštauračných službách. Základy, ktoré mladí ľudia častokrát získali na týchto školách, boli veľmi dobrým začiatkom pre štúdium manažérskej úrovne u nás. Myslím si však, že sa to postupne vráti do určitej vyhovujúcej úrovne, len to ešte potrvá. Kým v posledných rokoch sa dostávalo väčšej podpore automobilového priemyslu, utrpel rozvoj malého a stredného podnikania. Myslím si, že budúcnosť Slovenska je aj v rodinnom podnikaní, v oblasti cestovného ruchu, služieb a obchodu...

 

 

Pripravil: Daniel Košťál

 

Foto: archív P. Drábika

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk