Potravinárska komora Slovenska predstavuje strategické priority na rozvoj potravinárstva

Vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, ktoré sa čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami, navrhla PKS strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach.


Tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opareniach a príslušnej legislatíve.
Potravinárska komora Slovenska dlhodobo upozorňuje na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, pričom práve spracovanie potravín pridáva hodnotu poľnohospodárskym surovinám a má potenciál prispieť k rozvoju regiónov a zvyšovaniu zamestnanosti. Celkové zhoršovanie podnikateľského prostredia, nárast mzdových nákladov a zvyšovanie ceny surovín spôsobujú, že mnohé potravinárske odvetvia bojujú o prežitie a výrobcovia potravín nedokážu udržať krok so zahraničnou konkurenciou, najmä čo sa týka moderných technológií a inovácií. Celková zlá situácia odvetvia je dôsledkom dlhodobého zanedbávania podpory domáceho spracovania potravín vrátane podpory z Programu rozvoja vidieka, či zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Na zvrátenie tohto nepriaznivého stavu navrhla Potravinárska komora Slovenska strategické priority a zhrnula ich do ôsmich kľúčových oblastí.


„Napriek tomu, že potravinová sebestačnosť je momentálne veľkou témou, z našich skúseností môžeme konštatovať, že na problémy potravinárskeho odvetvia neprichádzali zo strany doterajších vlád žiadne systémové riešenia. Rozhodli sme sa preto zvoliť proaktívnu cestu a prinášame súbor konkrétnych opatrení, ktoré by si mali budúce vlády osvojiť a aplikovať vo svojich programoch a príslušnej legislatíve,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.


Strategický dokument v prvom rade upozorňuje na potrebu prípravy národnej potravinovej stratégie, ktorá by reflektovala nevyhnutnosť prechodu odvetvia na priemysel 4.0, zavádzanie digitalizácie, a rovnako zohľadnila aktuálny vývoj vo výžive obyvateľstva, požiadavky cirkulárnej ekonomiky a podporu udržateľnosti celého odvetvia.


Dôležitou súčasťou strategických priorít je aj zakotvenie podpory spracovania potravín zo štátneho rozpočtu a v rámci Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Potravinárske odvetvie tvorí najslabší článok potravinovej vertikály a pri riešení problémov a finančnej podpore je neustále v tieni poľnohospodárskej prvovýroby. Je však potrebné si uvedomiť, že poľnohospodárska prvovýroba ako taká potraviny na pulty neprináša, nakoľko suroviny je potrebné najskôr spracovať a zabaliť. Slovenská republika je s výnimkou čerstvého ovocia, zeleniny a bravčového mäsa sebestačné vo výrobe všetkých základných surovín. Žalostne nám však chýbajú spracovateľské kapacity.


„Každý zodpovedný štát by mal urobiť maximum, aby pridaná hodnota zo spracovania surovín poľnohospodárskej prvovýroby zostala v príslušnej krajine. Pokiaľ sa má urobiť zásadný zvrat v situácií v potravinárskej výrobe, je potrebné investovať do odvetvia oveľa väčšie finančné prostriedky, a to aj na úkor poľnohospodárskej prvovýroby pri surovinách, kde dosahujeme viac ako 100%-nú sebestačnosť,“ konštatuje D. Poturnay.


Ďalšími oblasťami, ktorými sa strategický dokument venuje, sú dane a odvody, vrátane návrhu na celoplošné zníženie DPH na potraviny, komplexná revízia slovenskej potravinárskej legislatívy, či zefektívnenie úradnej kontroly potravín. Keďže aj potravinársky priemysel zápasí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, navrhujú potravinári v rámci podpory zamestnanosti a kvality vzdelávania konkrétne opatrenia, ako sú zjednodušenie sezónneho zamestnávania či zjednodušenie procesu rekvalifikácie samotnými zamestnávateľmi. Strategický dokument zároveň počíta aj s posilnením postavenia samospráv potravinárov.


Potravinári teraz plánujú konkrétne opatrenia predstaviť a rokovať o nich s predstaviteľmi všetkých politických strán, ale aj s ďalšími partnermi.


„Rok 2020 ako začiatok novej dekády by mal byť prevratným rokom, ktorým sa začne postupné oživovanie slovenského potravinárstva. Potravinárska komora Slovenska je pripravená podieľať sa na naplnení tohto poslania, aktívne sa zapájať do diskusie a predkladať konkrétne riešenia. Som presvedčený, že spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán sa nám podarí dostať výrobu potravín medzi popredné odvetvia národného hospodárstva, kam vzhľadom na svoju povahu, dlhodobú tradíciu a udržateľnosť jednoznačne patrí,“ uzatvára D. Poturnay.

 

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW