Preferencie Nemcov určujú ponuku výrobcov v iných krajinách

Tri štvrtiny obyvateľov strednej Európy veria, že za klimatickú zmenu môže ľudská činnosť. Šesť z desiatich respondentov je ochotných upraviť svoje nákupné zvyklosti, aby minimalizovali negatívny vplyv na životné prostredie.

 

deloitte prieskum udrzatelnost2022 v


Česi sú si veľmi dobre vedomí klimatických zmien a realizujú také kroky, aby sa správali udržateľnejšie, a to aj v rámci nákupných návykov. Snažia sa čo najviac znížiť spotrebu energie a minimalizovať plytvanie potravín.


Najviac im záleží na tom, či nakupujú produkty alebo využívajú služby z eticky udržateľných firiem, a či sa jedná o lokálny produkt alebo službu. Prizmou udržateľnosti pritom pozerajú aj na zamestnávateľov. Tieto zistenia vyplývajú z aktuálneho prieskumu Sustainable Actions Index spoločnosti Deloitte, ktorý mapuje vnímanie vplyvu udržateľných aktivít medzi obyvateľmi krajín strednej Európy.


Miera úzkosti z klimatických zmien je podľa zistení tejto štúdie vyššia v regiónoch, kde obyvatelia na vlastnej koži zažívajú extrémne zmeny počasia či prírodné úkazy. Avšak aj v oblastiach s relatívne malými viditeľnými vplyvmi, ako je stredná Európa, sa podiel tých, ktorí potvrdzujú obavy z klimatických zmien, pohybuje medzi 40 – 60 percentami. Až 75 % obyvateľov tohto regiónu považuje za pôvodcu klimatických zmien jednoznačne človeka. Zatiaľ čo v Čechách tento názor zdieľa 64 % respondentov, v Maďarsku je to 77 %, v Poľsku 79 % a v Rumunsku dokonca 80 %. Len 7 % obyvateľov stredoeurópskeho regiónu neverí, že ľudská aktivita spôsobuje úpadok životného prostredia. Zhruba pätina z nich však nie je schopná definovať, či a ako sa ich klimatická zmena dotýka.


„Vojna na Ukrajine opäť akcentovala dôležitosť energetickej stratégie EÚ a zároveň tiež zvýšila záujem o dlhodobé dopady tohto konfliktu na ekosystémy. Z dlhodobého hľadiska možno predpokladať ešte väčší tlak na nezávislosť EÚ na rope, plyne a uhlí. Z krátkodobého hľadiska to ale bude znamenať nutnosť zaistiť si alternatívne zdroje energie. S tým súvisí aj dôležitosť podporných aktivít, ako je zmena zvyklostí konzumentov a väčšia ponuka udržateľných produktov a služieb,“ upozorňuje Diana Rádl Rogerová, riadiaca partnerka Deloitte v ČR.


Zelená ekonomika na vzostupe


Viac ako polovica respondentov z Českej republiky (53 %) uviedla, že zmenila svoje aktivity alebo nákupné správanie s cieľom minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie. K najčastejším oblastiam zmeny patrí znižovanie spotreby energie (72 %), znižovanie plytvania potravín (70 %) a snaha nakupovať naozaj len to potrebné (66 %). V ochote zmeniť svoje zvyky sa však Česi spolu s Maďarmi radia k tým zdržanlivejším. V Poľsku zmenu správania smerom k udržateľnosti a šetrnosti deklarovalo 71 % a v Rumunsku 67 % respondentov. Zaujímavosťou je, že napríklad 36 % respondentov z Nemecka sa hlási k čiastočnému alebo úplnému vegetariánstvu, v Čechách iba 22 %.


Najväčšie rozdiely medzi krajinami panujú v názore na to, čo patrí medzi zelené či udržateľné produkty alebo služby. Česi najčastejšie volia spoločenskú zodpovednosť (83 %), teda to, že službu poskytuje alebo produkt vyrába firma udržateľnou cestou (rovnocenné platy, diverzita zamestnancov a pod.).


Druhou najčastejšou voľbou bola lokálna výroba (75 %), podobné odpovede vyberali aj respondenti z Maďarska (76 % a 72 %) a z Rumunska (80 % a 86 %). V Nemecku (66 %) a v Poľsku (61 %) naopak kladú najväčší dôraz na výrobu z udržateľných a recyklovateľných materiálov; v Čechách takto odpovedalo 52 % respondentov.


„Z toho jasne vyplýva, že firmy by sa mali viac zamerať na rôznorodé aspekty udržateľnosti, aby vyhoveli potrebám zákazníkov v danom regióne,“ komentuje rozdiely D. R. Rogerová. Podľa jej slov je ale viditeľný aj vplyv Nemecka, ako najsilnejšej ekonomiky v Európe, na lokálne trhy. Tretina až pätina hodnoty vývozu v strednej a východnej Európe pripadá na Nemecko, ktoré tvorí takmer štvrtinu HDP krajín regiónu. „To znamená, že preferencie nemeckých spotrebiteľov do značnej miery určujú ponuku výrobcov v Poľsku, Českej republike, Rumunsku a Maďarsku. Značná závislosť stredoeurópskych ekonomík na vývoze znamená, že obavy o spotrebiteľskú klímu na iných trhoch ovplyvňujú aj spoločnosti z tohto regiónu. Aj keď sa teda spotrebitelia v jednej krajine teraz menej obávajú postupujúcich klimatických hrozieb, mali by miestne podniky brať do úvahy aj obavy z vonkajšieho prostredia a ich vplyvy na obchod,“ dodáva D.R.Rogerová.


Klimatické témy a trh práce


Prieskum tiež odhalil vplyv environmentálnych tém na postoj respondentov z CE regiónu k profesijnému rozhodovaniu a tomu, ako pozerajú na zamestnávateľov. 32 % respondentov z Čiech pracuje vo firmách, ktoré už urobili nejaké kroky na to, aby boli udržateľnejšie, v prípade Poľska je to 38 %. V priemere na všetky krajiny takto odpovedal každý tretí respondent. Na druhej strane takmer polovica českých respondentov nebola schopná definovať, či a aké kroky smerom k udržateľnosti ich zamestnávateľ robí.


Takmer každý štvrtý respondent z CE regiónu deklaruje, že by uvažoval o zmene zamestnávateľa v prospech takého, ktorý otvorene podporuje a zdôrazňuje environmentálne témy. Najsilnejšie táto téma rezonuje v Rumunsku (44 %) a Čechách (40 %), najmenej naopak v Poľsku (25 %) a Nemecku (21 %).


„V porovnaní s Poľskom alebo Nemeckom sú českí zamestnanci oveľa citlivejší na spoločenskú zodpovednosť firiem a na ich správanie v otázke udržateľnosti. Túto hodenú rukavicu by mali zamestnávatelia v Čechách zodvihnúť a cielene komunikovať udržateľnosť a CSR ako súčasť svojej ponuky pre potenciálnych zamestnancov,“ upozorňuje D. R. Rogerová. Environmentálne zameranie rezonuje aj opačne – 34 % českých respondentov by pri výbere zamestnancov volilo kandidátov, ktorí podporujú rozhodnutia a ciele tykajúce sa životného prostredia. Podobne je na tom aj Maďarsko (35 %) alebo Rumunsko (37 %). Vysokú podporu majú „zelení“ kandidáti v Poľsku (58 %).


Poznámka: Sustainable Actions Index report: Spotrebitelia, Zamestnanci, Občania obsahuje odpovede 4, 000 respondentov z Poľska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska, ktoré dopĺňajú globálny prieskum Global State of Consumer Tracker. V ňom bolo dotazovaných 23,000 respondentov z 23 krajín ako ich postoje, správanie a obavy v súvislosti s environmentálnymi a klimatickými zmenami ovplyvňujú ich rokovania v troch oblastiach: osobné voľby, občianske aktivity a obavy na pracovisku. Tento dodatočný prieskum bol vykonaný v októbri 2021 metódou CAWI (online dotazníkom). Počet opýtaných v každom regióne bol okolo 1000 (n=1003, Česká republika). Výskum bol zameraný na 3 oblasti udržateľnosti a životného prostredia: celkový názor na klimatickú zmenu, ochrana planéty a zelená ekonomika. Odpovede respondentov z Nemecka sú súčasťou výskumu pre porovnanie, cieľovými krajinami prieskumu boli Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.


redakcia
Zdroj: Deloitte

 

Ilustračné foto: Pexels

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk