Nová obalová legislatíva zrejme skomplikuje obchodníkom náklady

Tohtoročné zmeny v odpadovej legislatíve narazili na odpor. Ministerstvo životného prostredia SR totiž priznalo, že pre 16 000 registrovaných výrobcov môžu zmeny priniesť zvýšené náklady. Podľa obchodníkov sa môžu premietnuť do spotrebiteľských cien.

 

odpady 2020 legislativa v

 

 

V polovici októbra začala platiť novela zákona o odpadoch, ktorá mala napraviť viaceré systémové nedostatky v oblasti nakladania s odpadmi, napríklad stabilizáciu zmluvných vzťahov. Priniesla však aj zvýšenie poplatkov za zber a spracovanie niektorých druhov odpadov. Triedený zber odpadov z obcí v súčasnosti financujú výrobcovia cez nimi založené organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Ide napríklad o organizácie Envi-Pak či Natur-Pack, ktoré zabezpečujú zber odpadov a ich recykláciu v zberových spoločnostiach. Výrobcovia im platia podľa toho, aké množstvá obalov uvedú na trh. V aktuálnej novele však Ministerstvo životného prostredia SR presadilo, že recyklačné organizácie budú platiť zberovým spoločnostiam za triedený zber tabuľkové ceny.

 

Likvidujú súťaž?

 

“Navrhované zmeny sú len výberom vyšších poplatkov - bez dôsledného vyčíslenia potrebných nákladov – a to len od tých výrobcov, ktorí poctivo do systému platia,” namietalo deväť asociácií výrobcov, potravinárov a obchodníkov v spoločnom oficiálnom stanovisku. Podľa Envi-Paku novela nebude garantovať zlepšenie triedeného zberu v obciach. “Dôsledkom bude strata kontroly výrobcov nad spôsobom nakladania s vyzbieraným odpadom, nakoľko vyhláškou stanovená regulovaná sadzba jednoznačne nerozlišuje spôsob finálneho nakladania s ním,” uviedla Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing Envi-Paku.

 

Voči tabuľkovým cenám namietal aj poslanec koaličnej SaS Radovan Kazda (OKS), podľa ktorého “vytvárajú vysoké riziko nielen pre nesúťažné obohacovanie sa, ale aj pre zhoršenie kvality služieb v oblasti triedeného zberu”.

 

Aj prezidentka SR Zuzana Čaputová uznala, že mechanizmus cenovej regulácie nákladov na triedený zber odpadov môže oprávnene vyvolať otázniky týkajúce sa hrozby neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže. Výška nákladov by tak podľa nej mala byť stanovená konsenzuálne, po vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému. Novelu však 12. októbra podpísala, výšku poplatkov totiž mala určiť až vykonávacia vyhláška.

 

Až na päťnásobok

 

Z porovnania vyhlášky, kde sú uvedené aktuálne priemerné ceny za zber a zhodnotenie odpadov, vyplýva, že poplatky za zber a spracovanie kompozitných obalov a plastov môžu narásť až na päťnásobok, za kovy na viac ako dvojnásobok. Sadzby za papier narastú o pätinu, pričom za noviny sa bude platiť o polovicu menej. Poplatky za sklo sa mierne znížia.

 

 

 Porovnanie priemerných cien z aktuálnych cenníkov organizácii a vyhláškou ustanovených minimálnych nákladov na zabezpečenie zberu a následného zhodnotenia jednej tony odpadu z návrhu vyhlášky, v eurách

 

obaly

 

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky a návrh vyhlášky č. 373/2015

 

 

Tieto sumy budú organizáciám zodpovednosti výrobcov fakturovať zberové spoločnosti, ktoré vykonávajú triedený zber v obciach. “Keďže náklady výrobcov závisia od vyzbieraných množstiev jednotlivých druhov odpadov, výrobcovia ich nebudú vedieť predvídať,” myslí si K. Kretter. Organizácie zodpovednosti tak budú musieť stanoviť odhad množstva a zloženia vyzbieraného odpadu na nasledujúci rok. Ak sa nenaplní, môže sa stať, že organizácia nebude mať dostatok zdrojov na triedenie, alebo naopak, výrobca OZV zaplatí do systému viac, ako by mal.


Na Slovensku sa v roku 2018 uviedlo na trh 499 tisíc ton obalov a 100 tisíc ton neobalových výrobkov. Desať registrovaných organizácií zároveň v roku 2018 vynaložilo na zber a triedenie odpadu 44 miliónov €.

 

V analýze Inštitútu environmentálnej politiky sa uvádza, že na to, aby boli poplatky pre výrobcov spravodlivé a viedli k predchádzaniu vzniku odpadu, je treba znevýhodniť ťažšie recyklovateľné materiály vyššími poplatkami. Vo vyhláške je však stanovená jednotná sadzba pre rôzne druhy plastov, hoci ich recyklácia nie je rovnaká. Ministerská analýza uvádza, že kým materiály ako PET - nápojové obaly alebo HDPE - čistiace prostriedky sú relatívne bežne recyklované, iné materiály ako PS - tégliky od jogurtov, či PP - obaly od sladkostí, alebo PVC hračky končia na skládkach alebo v spaľovniach. “Jednotne nastavená sadzba spôsobí, že zberové spoločnosti nebudú motivované dotrieďovať odpady na viac frakcií - PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS,” upozorňuje K. Kretter.

 

Aké budú dopady?

 

Viaceré organizácie už avizovali, že zvýšenie poplatkov sa automaticky premietne do cien. “Pýtame sa Vlády Slovenskej republiky, či v tejto mimoriadne vypätej dobe pre všetkých obyvateľov a podnikateľov chce zvyšovať ceny potravín a tým znižovať životnú úroveň obyvateľov,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. Podľa deviatich asociácií, zastupujúcich výrobcov a podnikateľov, vrátane Zväzu obchodu SR, táto zmena nie je riešením, ale „len vyťahovaním desiatok miliónov od ľudí, ktoré budú končiť v spoločnostiach zodpovedných za triedený zber v mestách a obciach.

 

“Navrhnúť tarify bez toho, aby bol k dispozícii ekonomický prepočet, teda vytiahnuť niečo, čo je možno primerané v Rakúsku, samozrejme v prirodzených reláciách a zadať to na Slovensko, to musí byť sila,” uvádza Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR. Podľa jeho slov je možno úprava taríf potrebná, ale iste nie v takej výške a v takom rozmere.

 

Ministerstvo životného prostredia SR však ustúpiť neplánuje. Podľa neho tieto minimálne sadzby odrážajú náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie materiálov, pričom systém bolo treba dofinancovať. “Kritici a dotknuté subjekty (výrobcovia, obchodníci) nepredložili ministerstvu SR žiadne údaje ani analýzu, ktorá by podporila ich vyhlásenia o devastácii výrobcov a enormnej záťaži spotrebiteľa. Ministerstvo spracovalo analýzu, z ktorej vychádza navýšenie pre spotrebiteľa mesačne 0,67 € a ročne 8,06 €,” odkázalo ministerstvo.

 

Chýba kontrola?

 

K. Ketter si myslí, že na to, čo chcelo ministerstvo dosiahnuť novelou, už v zákone boli nástroje. Problémom však podľa jej vyjadrenia je dôsledná kontrola dodržiavania zákona a tak chýbajú odstrašujúce sankcie, ktoré zákon vyčísľuje od 1 200 do 120 tisíc €. “Dlhodobo absentuje dôsledná kontrola dodržiavania povinností výrobcov, OZV, zberových spoločností a recyklátorov. Podľa správy SIŽP za rok 2019 bolo napríklad vykonaných iba 15 kontrol výrobcov, pritom ich je registrovaných okolo 17 000 na obaly a 4 000 na neobalové výrobky. Ak by sa jestvujúce pravidlá naozaj vymáhali, celý systém by fungoval lepšie, efektívnejšie a predvídateľnejšie bez spomínanej regulácie sadzieb,” hovorí K. Ketter.

 

“Celý systém triedeného zberu je v súčasnosti netransparentný, s nedostatočnou kontrolu štátu voči tým podnikateľom, ktorí nie sú do systému triedeného zberu zapojení,” pridáva sa aj M. Katriak.

 

Podľa ministerstva však z aktuálnej novely vyplýva, že ak sa výrobca nezaregistruje a neplní si svoje povinnosti, súvisiace s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, nebude môcť uviesť svoje výrobky na trh. Novela podľa tlačového oddelenia zaviedla aj povinnosť doplatiť do systému v prípadoch, že poruší svoje povinností. Ministerstvo na základe podnetu z Európskej únie chystá aj zavedenie pravidiel úpravy odpadov pred skládkovaním, triedenie kuchynského odpadu a od januára 2022 bude povinné zálohovanie plastových fliaš.


“Členovia Zväzu obchodu SR majú vo svojich prioritách, okrem iného, úplne zaužívaný systém spoločenskej zodpovednosti, ochranu prirodzených záujmov a slobôd, vrátane ochrany životného prostredia,” namieta M. Katriak. Zálohovanie teda podľa neho zasiahne nielen viacerých hráčov na trhu, ale aj spotrebiteľov.

 

Martina Hilbertová

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW