Vzdelávanie spotrebiteľov vedie aj k uprednostňovaniu domácej produkcie

kvalitaPermanentné vzdelávanie spotrebiteľov ohľadom dôležitosti uskutočňovania nákupov domácich potravinárskych aj nepotravinárskych výrobkov realizuje už piaty rok ambiciózny projekt Kvalita z našich regiónov (KNZR). Aké sú jeho tohtoročné ciele?

 

 

Komunikácia projektu sa v roku 2015 zameriava na zvýraznenie významu KVALITY. Vysvetľuje význam kvality v živote jednotlivca, ale aj jej vplyvu na vývoj celej spoločnosti. Aktivity projektu sú smerované do sektoru služieb v HoReCa segmente. Zameriavajú sa na podporu spotreby domácich výrobkov prostredníctvom tohto dôležitého odbytového miesta aj v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, ktorý sa tento rok stal partnerom projektu Kvalita z našich regiónov. Pokračuje sa v tradícii Národného dňa na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské" a v osvedčených aktivitách s mládežou. Taktiež je snahou rozvíjať projekt na základe úspechu firemného dobrovoľníctva a občianskych aktivít.

 

Z histórie projektu

 

Dôvody vzniku projektu v roku 2011

 

- Nedostatočný a stále klesajúci záujem slovenského spotrebiteľa o domáce výrobky
- Nevyvážený podiel ponuky domácich a zahraničných výrobkov na trhu v neprospech domácich
- Dlhodobý nepriaznivý vývoj v agropotravinárskom sektore na Slovensku
- Úbytok pracovných miest a investícií v prvovýrobe a výrobe
- Zmena štruktúry osídlenia a krajinotvorby
- Spoliehanie sa na otvorenú ekonomiku a nedocenenie podpory dopytu na domácom trhu
- Absencia systémového prístupu komunikácie so spotrebiteľom

 

Zameranie projektu

 

- Vzdelávanie spotrebiteľa rôznymi formami
- Označovanie poľnohospodárskych a priemyselných produktov, potravín a služieb po splnení nastavených kritérií projektu s cieľom lepšieho rozoznávania krajiny pôvodu spotrebiteľom

 

Financovanie projektu

 

Cieľom je jeho trvalá udržateľnosť bez zaťaženia štátneho rozpočtu

 

- Súkromné zdroje ( výrobcovia, pestovatelia, chovatelia, obchodníci)
- Dary a poukázanie 2% z daní
- Poplatky za používanie ochrannej známky KZNR
- Crowdfundingové platformy (napr. www.ludialudom.sk)

 

Označovanie produktov a služieb po splnení kritérií

 

- Od 1.12.2012 je možné požiadať o oprávnenie používať ochrannú známku Kvalita z našich regiónov, ktorá slúži na označovanie potravinárskych a nepotravinárskych tovarov pre pestovateľov a výrobcov podnikajúcich na Slovensku.
- Po splnení kritérií získava žiadateľ okrem práva označovať výrobky logom aj digitálny marketingový priestor na podporu predaja svojich výrobkov prostredníctvom aplikácie Kvalita z našich regiónov.
- Systém získania práva označovať svoje produkty je nastavený tak, aby bol dostupný aj pre malých a stredných podnikateľov.
- Ročný poplatok za používanie ochrannej známky je určovaný v závislosti od výšky obratu konkrétnej tovarovej položky v predchádzajúcom roku dosiahnutého na slovenskom trhu, ktorý je očistený od DPH a spotrebných daní.
- Percentuálne zastúpenie hlavnej zložky v potravinárskom výrobku za jednotlivé komodity vychádza z jeho reálneho dostupného množstva na Slovenskom trhu.
- Kritériá percentuálneho zastúpenia hlavnej zložky v potravinárskom výrobku sa budú pribežne meniť v závislosti od zmien ich reálnej dostupnosti na slovenskom trhu.
- Kritériá pamätajú aj na zvýraznenie označenia tovarov v závislosti od intenzity dopadu na makroekonomiku, buď „modrou" alebo „zlatou" pečaťou.
- O udelení alebo zamietnutí získania práva na označovanie ochrannou známkou jednotlivých výrobkov rozhoduje Výkonný výbor, ktorý je súčasťou Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

 

Ciele projektu KZNR

 

- Vzdelávať spotrebiteľa, prečo je potrebné nakupovať domáce produkty, ako funguje ekonomika a ako sa aj občan môže podieľať svojim nákupným správaním na zlepšení kvality života spoločnosti, v ktorej žije, aký to má dopad na zlepšenie školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, zamestnanosti...
- Podpora kúpy slovenských potravinárskych, nepotravinárskych výrobkov a využívania domácich služieb formou kampaní a ďalších komunikačných aktivít.
- Označenie výrobkov a služieb na základe splnenia kritérií k udeleniu ochrannej známky KZNR.
- Spájať všetkých účastníkov trhu – vytvárať synergie spolupráce medzi obchodom, výrobou, prvovýrobou, zákonodarnou a výkonnou mocou, profesijnými združeniami, samosprávou, médiami so zameraním na komunikáciu so spotrebiteľom.
- Zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov prostredníctvom zmeny nákupného správania občanov Slovenska (tvorba nových pracovných miest, zvýšenie tvorby HDP, vyvolanie potreby investícií...)
- Zlepšiť vzťahy medzi obchodom a ich dodávateľmi na základe dobrovoľného nastavenia ich vzťahov a transparentnosti.
- Podporiť domáci cestovný ruch prostredníctvom synergie informačných kampaní.
- Podporiť stavovskú česť a hodnotu povolaní, a takto zlepšiť štruktúru potrebných povolaní na trhu práce v spolupráci s viacerými účastníkmi trhu.
- Vzdelávať ohľadom významu kvality produktov v kontexte zdravého vývinu jednotlivca a spoločnosti.
- Vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.

 

Piliere projektu – zásady riešenia

 

-Spoločenská zodpovednosť

- Edukácia spotrebiteľa
- Systémové a komplexné riešenie
- Partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
- Označovanie výrobkov z potravinárskeho a nepotravinárskeho sektoru a služieb
- Synergia komunikácie
- Transparentnosť a dobrovoľnosť

 

Výsledky vzdelávacieho projektu KZNR

 

- Zmena spotrebiteľského správania občanov Slovenska v prospech kúpy domácich výrobkov. Z prieskumov GfK vyplýva, že prepad kúpy slovenských výrobkov sa zastavil a v porovnaní rokov 2012/2013 sa podiel nákupov zvýšil o 5% v prospech domácich výrobkov z 54% na 59%, čo predstavuje cca 300 miliónov € a potenciál tvorby pracovných miest v agropotravinárskom sektore

 

- Vytvorila sa synergia spolupráce naprieč všetkými účastníkmi trhu, čo vytvorilo vhodné podmienky na podporu predaja domácich výrobkov. Partnermi projektu a jeho kampaní sa stali výrobcovia, pestovatelia, obchodníci, samospráva, štátna správa, združenia, médiá... Založenie Potravinárskeho klastra ako súčasti INICIATÍVY ZOCR SR a PKS.

 

- Zlepšuje sa schopnosť spotrebiteľov rozoznávať domáce a zahraničné výrobky. Medziročne je to posun k lepšiemu o cca 12%. V roku 2014 až 63% spotrebiteľov nemá s rozoznávaním problémy, 27 % len občas nevie rozoznať slovenské od zahraničných výrobkov. Zlepšuje sa podiel v obchodných prevádzkach (63,5%) a v nákupných košíkoch v prospech domácich výrobkov (59%).

 

- Podpora predaja slovenských výrobkov. Od roku 2013 je možné po splnení podmienok dostať oprávnenie označovať výrobky ochrannou známkou KZNR. Od roku 2014 aj v HoReCa segmente, čo má potenciál ďalšej podpory kúpy slovenských výrobkov. Prevádzky , ktoré splnia podmienky sú označené nálepkou „ U nás ponúkame slovenské".

 

- Spotrebiteľ deklaruje, že je ochotný si priplatiť za kvalitné domáce produkty. Medziročne toto % narastá v rozmedzí od 1 až do 7%, čo vytvára potenciál reálnosti splnenia cieľov projektu.

 

- Založenie Občianskeho združenia KZNR. Ku kúpe domácich výrobkov až 80% spotrebiteľov motivuje projekt KZNR (prieskum GfK). Cieľom OZ je vytvoriť hnutie spotrebiteľov na podporu domácich výrobkov a služieb

 

- Vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny. V roku 2012 „Remeslo má zlaté dno" zamerané na druhý stupeň ZŠ , v roku 2014 „Akadémia podnikania v poľnohospodárstve" zamerané na farmárov.

 

Budúcnosť projektu – aktívny občan v spolupráci s ostatnými účastníkmi trhu

 

Cieľom projektu Kvalita z našich regiónov je nachádzať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti.

 

Národný deň na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské"

 

Ide o tradíciu od roku 2014, tento deň pripadá na svetový deň potravín (16. október).
Je to deň na podporu všetkých aktivít a projektov na Slovensku, ktoré podporujú spotrebu domácich produktov.

 

logoo2

 

 

Zdroj: PR, Kvalita z našich regiónov
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk