Obchodníci vlani čelili neistote aj enormnému rastu nákladov

Napriek tomu sa im podarilo zabezpečiť predaj, tlmiť rast cien, ale aj pomáhať domácim producentom. Ako hodnotia minulý rok obchodné siete združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu?

 

samo 0323 v 

Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) dokázali aj počas celého roka 2022 plynulo zásobovať zákazníkov na Slovensku všetkými potrebnými potravinami, drogériou, hygienickými potrebami a ostatnými tovarmi. A to napriek negatívam, ktorým museli obchodníci čeliť prakticky počas celého vlaňajšieho roka - prudkému nárastu nákladov, tlaku dodávateľov na zvyšovanie odbytových cien, výpadkom v dodávateľskom reťazci, ale aj rastu cien vstupných komodít nevyhnutných na vnútorný chod obchodu.


Hlavné príčiny rastu nákladov obchodu


Hlavným faktorom vlaňajšieho nárastu nákladov obchodníkov bol najmä prudký rast cien energií, ktoré sa v prípade členov SAMO zvýšili v priemere o 32,3 %, čo spolu predstavuje vyššie výdavky o 26,5 mil. €. K rastu nákladov obchodníkov však prispel aj enormný tlak dodávateľov na zvyšovanie odbytových cien prakticky všetkých tovarov. Tie rástli v priemere o 17,5%.


„Tlak dodávateľov na ceny bol naozaj mimoriadny, keďže aj oni čelili zvyšovaniu cien svojich vstupov. Obchodné siete združené v SAMO vždy dôsledne skúmajú oprávnenosť zvýšenia akejkoľvek ceny navrhovanej dodávateľmi, aby na jednej strane zachovali férový prístup ku svojim dodávateľom, na druhej strane však chránili záujmy svojich zákazníkov. Robili tak intenzívne aj minulý rok,“ upozornil Martin Krajčovič, predseda SAMO. Dodal, že okrem nárastu cien energií a odbytových cien čelili obchodníci aj rastu cien všetkých nimi používaných komodít, ako napríklad obalov, ale aj dodávateľských služieb. Rástli im aj osobné náklady, vlani v priemere o 11,2 %. Dôvodmi boli rast minimálnej mzdy, a v dôsledku toho nárast ceny práce. Zároveň predajcovia SAMO investovali do miezd svojich zamestnancov v snahe pomôcť im stlmiť následky inflácie. Tiež zlepšovali rôzne zamestnanecké benefity.


Spotrebiteľské ceny a tržby


Zvýšené náklady v celom dodávateľskom reťazci, od farmárov, cez spracovateľov až po obchodníkov, sa nevyhnutne premietli aj do nárastu spotrebiteľských cien. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa pri potravinách ceny v roku 2022 na Slovensku zvýšili o 19,3 %. Priemerný rast spotrebiteľských cien v obchodných sieťach SAMO bol však nižší, a to o 16,2 %, pričom ide o priemerný rast cien po zarátaní predajných akcií a zliav z vernostných programov.


Tu sa ukazuje, akou mierou tlmili obchodníci infláciu. Kým inflácia v sieťach združených v SAMO bola 16,2 %, nárast nákupných cien až 17,5 %. To znamená, že v mnohých prípadoch obchodníci nezapočítali do spotrebiteľských cien nielen vlastné zvýšené náklady, ale nepremietli zákazníkom ani celý nárast cien od svojich dodávateľov.


Maloobchodné tržby na Slovensku podľa merania spoločnosti NielsenIQ vlani narástli o 9,2 %. Z toho tržby za potravinový sortiment narástli o 9 %, za drogistický sortiment o 9,8 %. „Obchodníci združení v SAMO v roku 2022 investovali do cien desiatky miliónov eur a nepremietali tak všetky vlastné zvýšené náklady a zvýšené ceny od dodávateľov do cien pre spotrebiteľa. To si vyžiadalo množstvo konsolidačných opatrení na strane obchodu a tiež nových investícií,“ upozornil M. Krajčovič.


Poukázal pritom na podobnosť s rokom 2021, keď rast cien potravín na Slovensku bol aj vďaka obchodníkom o polovicu nižší, ako bola priemerná inflácia. A to napriek tomu, že objektívne náklady na produkciu potravín od druhej polovice 2021 začali rásť. Tiež pripomenul, že k tlmeniu rastu cien potravín prispievajú obchodníci SAMO aj naďalej, a to aj tým, že striktne dodržiavajú podpísané memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva ohľadne cenovej stability.


Vianočné predajné obdobie 2022


K hospodárskym výsledkom predajcov SAMO v minulom roku prispel aj predvianočný predaj (november - december), ktorý z hľadiska tržieb patrí tradične medzi najdôležitejšie obdobia roka. Pozitívom bolo, že po dvoch rokoch tentoraz prebehol bez obmedzujúcich opatrení. Maloobchodné tržby na Slovensku podľa merania spoločnosti NielsenIQ v perióde november - december 2022 narástli o 11,2 %. Z toho tržby za potravinový sortiment narástli o 11 % a za drogisticky sortiment o 11,8 %.


Pri potravinách bol vianočný predaj charakterizovaný tým, že zákazníci si už nekupovali tovar do zásoby, ako v čase pandémie. Nakupovalo sa intenzívnejšie v dňoch tesne pred sviatkami. Na rozdiel od bežného obdobia si tiež nakupujúci vo väčšej miere dopriali aj prémiový tovar. Naopak, menej ako v minulosti nakupovali napríklad suché plody, typicky vianočné rastliny, mäsové výrobky a exotické ovocie a zeleninu. Na druhej strane došlo k nárastu predaja dopekaných výrobkov, a to pravdepodobne z dôvodu vyššej ceny čerstvého pečeného chleba.


V segmente drogistického tovaru bol v predvianočnom čase zaznamenaný silný online predaj, ktorý však kontinuálne rástol v priebehu celého roka 2022. Najväčší záujem bol o kúpu komodít pre deti, zvieratá, pracích a čistiacich prostriedkov.


Zmeny v nákupnom správaní zákazníkov


Nepriaznivý cenový vývoj v roku 2022, napriek tlmiacim opatreniam zo strany obchodníkov, priniesol aj zmeny v nákupnom správaní slovenských spotrebiteľov. Predovšetkým znížili množstvo kupovaného tovaru v rámci jedného nákupu, avšak nakupovali častejšie. Zaujímavá bola vyššia frekvencia nákupov pri obslužných pultoch. Zvýšil sa záujem o využívanie akciového predaja a vernostných programov. Zároveň sa zvýšil dopyt po produktoch s nižšou pridanou hodnotou a po produktoch privátnych značiek. O tom svedčí aj fakt, že sa podiel privátnych značiek na celkovom predaji obchodníkov SAMO, v porovnaní s rokom 2021, vlani zvýšil o 1,2 percentného bodu.


„Pozitíva tohto trendu však nie sú iba na strane spotrebiteľov, ktorí dostanú rovnakú kvalitu za nižšiu cenu. Profitujú z toho aj tí slovenskí producenti, ktorí výrobky našich privátnych značiek vyrábajú, pretože im to ponúka väčšiu stabilitu na domácom trhu a zároveň sa im takto otvára prístup aj na zahraničné trhy,“ zdôraznil M. Krajčovič.


Čo sa týka drogistického tovaru, zaznamenaný bol čiastočný odklon od bio tovarov a prémiového segmentu. Rovnako ako u potravín bol zaznamenaný vyšší záujem o zákaznícke vernostné programy.


Negatívnym trendom bol zaznamenaný nižší dopyt po produktoch lokálnych dodávateľov, ktorí vďaka nedostatočnej dotačnej politike na Slovensku a vysokej investičnej poddimenzovanosti, v odhadovanej výške asi 1 mld. €, nedokážu cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom.


Inovácie, modernizácia a zlepšovanie kvality služieb


Aj napriek neistote a zložitým podmienkam, ktoré panovali počas celého roka 2022, obchodné siete SAMO realizovali investície do svojej modernizácie, udržateľnosti podnikania a zlepšovania zákazníckeho komfortu.


Osobitnú pozornosť si zaslúžia investície do zavedenia zálohomatov v obchodných prevádzkach, kde došlo k navýšeniu počtu výkupných miest oproti pôvodnému zámeru. Aj vďaka tomu je aktuálne systém zálohovania nápojových obalov na Slovensku funkčný a úspešný, pričom obchodné siete SAMO boli od začiatku aktívnym partnerom, ktorý sa snažil pomáhať a vylepšovať nastavený systém.


Množstvo finančných zdrojov investovali obchodné siete SAMO do digitalizácií predajní, prechodu na elektronické cenovky, digitalizácie vernostných programov či akciových ponúk. Pokračovali v investíciách do samoobslužných pokladníc, do modernizácie systémov komunikácie so zákazníkmi, ale aj do skvalitňovania online nakupovania. V tejto oblasti je v súčasnosti už bežnou praxou, že objednaný tovar si zákazník môže vyzdvihnúť vo vybranej predajni do niekoľkých hodín či dokonca minút. Prípadne je nákup doručený na miesto určenia ešte v rovnaký deň, keď bol objednaný.


Mnohé investície v obchode boli vyvolané aj nevyhnutnosťou úspor pri spotrebe energií a materiálov. V tomto kontexte obchodníci investovali množstvo zdrojov do úspornejších zariadení, výmeny osvetlenia za LED, výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá či do inštalácie fotovoltaiky.


Pozornosť a prostriedky smerovali aj do zvýšenia udržateľnosti predaja. Napríklad, všade tam, kde to bolo možné, dochádzalo k redukcii obalov, resp. aj k bezobalovému predaju produktov. Na parkoviskách obchodných sietí SAMO sú čoraz dostupnejšie nabíjacie stanice pre elektromobily a pod.


Predikcia ďalšieho vývoja


V oblasti cenového vývoja budú obchodné siete združené v SAMO naďalej robiť všetko pre to, aby v rámci konkurencie na Slovensku prinášali svojim zákazníkom výhodné ponuky. Napriek tomu očakávajú, že ceny ešte porastú, aj keď miernejším tempom, než tomu bolo v roku 2022. Vplývať na to budú predovšetkým externé politické a bezpečnostné faktory, od ktorých sa bude odvíjať vývoj v cenách energií, palív či komodít. Tak ako v minulosti, nedajú sa vylúčiť ani dočasné cenové výkyvy niektorých komodít vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ako napríklad rozsiahlejším výskytom afrického moru ošípaných či vtáčej chrípky alebo neúrodou niektorých plodín. Súčasne sa predpokladá, že ceny niektorých tovarov sa stabilizujú, resp. u niektorých dôjde aj k poklesu, ako sme to už zaregistrovali napríklad v prípade masla, múky či oleja. Aj v prípade uvedených produktov sa opäť ukázalo, že trhový mechanizmus to vyriešil aj bez potreby akejkoľvek regulácie, ktorá sa, naopak, v prípade niektorých okolitých štátov, ukázala ako neefektívna až škodlivá.


Čo sa týka zákazníckeho správania, obchodníci v SAMO očakávajú, že v dôsledku pokračujúcej ekonomickej neistoty domácností bude pokračovať dopyt po tovaroch s nižšou pridanou hodnotou a po tovaroch privátnych značiek na úkor prémiových výrobkov. Rovnako predpokladajú, že bude narastať dopyt po akciových produktoch a tiež, že sa bude zvyšovať počet registrovaných zákazníkov do vernostných programov jednotlivých predajcov. Súčasne sa pravdepodobne udrží dopyt konkrétnych zákazníckych skupín po udržateľných produktoch, a to aj napriek ich vyššej cene. Zaujímavú perspektívu, majú produkty na rastlinnej báze, očakáva sa ďalšie zvyšovanie záujmu o ne.


Tiež možno sledovať, že súčasná kríza opäť o trochu viac roztvorila pomyselné nožnice konkurencieschopnosti medzi domácimi a zahraničnými producentmi. Najmä v niektorých oblastiach, ako je ovocie a zelenina, čerstvý mliečny a mäsový sortiment, je nevyhnutné zvýšiť pomoc pre tieto podniky. SAMO predpokladá, že ak sa na Slovensku systémovo nezvýši štátna podpora domácich producentov, títo sa už čoskoro môžu ocitnúť v existenčnom ohrození. Obzvlášť vidia problém v prípade menších domácich producentov, ktorí vyrábajú špecifické lokálne produkty. Títo nebudú schopní cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom a tiež väčším domácim producentom. Ich produkty sa z dôvodu vyššej ceny môžu stať nepredajné pre spotrebiteľov, ktorí o nich stratia záujem. To môže negatívne ovplyvniť aj regionálnu zamestnanosť na Slovensku. Je potrebné, aby vláda iniciovala takú formu podpory, ktorá pomôže potravinárom a poľnohospodárom na Slovensku znižovať investičné zaostávanie minimálne v porovnaní s okolitým krajinami.


Riziká pre obchod, ale aj celý dodávateľský reťazec, vidí SAMO aj v prípade pokračujúcich štátnych zásahov do legislatívy, ktoré môžu negatívne vplývať na podnikanie a spôsobiť tak ďalší rast spotrebiteľských cien (napríklad zvyšovanie úrovne minimálnej mzdy, zmeny v Zákonníku práce, v dôsledku ktorých sa budú zvyšovať príplatky za prácu vo sviatok a v nedeľu, zmena legislatívy prinášajúca vyššiu administratívnu záťaž pre zamestnávateľov a pod.). V tejto súvislosti by bolo dobré, ak by sa z dôvodu predvolebnej kampane neprijímali opatrenia, ktoré zvyšujú reguláciu a finančné náklady podnikateľov.


redakcia
Zdroj: Slovenská aliancia moderného obchodu

 

Ilustračné foto: Shutterstock

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk