5 tipov pre firmy, ako byť v dobe krízy odolnejší

Mať špecializovaný tím, silný dodávateľský reťazec, hľadať nové príležitosti, predvídať a reagovať na chovanie zákazníkov a čo najviac digitalizovať a modernizovať procesy.

 

5tipov 

To sú hlavné strategické oblasti, na ktoré by sa malo každé oddelenie nákupu zamerať, aby mohlo pružne reagovať nielen na súčasnú koronavírusovú krízu, ale všeobecne na akúkoľvek mimoriadnu udalosť zdravotného, či ekonomického charakteru.

 

Stratégia č. 1: Založenie špecializovaného tímu


Aby nákupné oddelenia mohli prijímať pohotové a relevantné opatrenia v krízovom období, musia mať k prijímaniu rozhodnutí ucelené a úplné informácie. Z tohto pohľadu je nevyhnutné pre obdobné situácie zostaviť špecializovaný tím riadenia rizík, ktorý by mal úzko spolupracovať s ďalšími útvarmi spoločnosti a mal by sa zameriavať predovšetkým na tri kľúčové aspekty kontinuity podnikania: 1) Ochranu zamestnancov poskytovaním vybavenia prispôsobeného každému prevádzkovému kontextu. 2) Udržiavanie strategických dodávok pre pravidelnú výrobu tovaru a služieb spoločnosti. 3) Vytváranie nových kapacít na podporu potenciálneho rozvoja ekonomického modelu organizácie.

 

Stratégia č. 2: Zameranie na silu dodávateľského reťazca


Zaistenie riadneho fungovania dodávateľského reťazca je v celej spoločnosti prioritou. Oddelenia nákupu sú zodpovedné za mapovanie rizík dodávateľov a samozrejme za ich sledovanie. To umožňuje viditeľnosť v celom hodnotovom reťazci a identifikáciu najslabších článkov. Súčasne sa vynárajú znalosti o možnostiach prínosu významných dodávateľov. V prípade zlyhania partnera je potrebné mať alternatívne možnosti.

 

Stratégia č. 3: Hľadanie nových dodávateľov a sietí


Kríza je historicky vždy katalyzátorom rozvoja. Napriek tomu stanovenie nových spôsobov spolupráce v podnikaní nezačalo pandémiou, núdzová situácia posilnila tendenciu narušujúcu spoluprácu medzi nákupným oddelením a ostatnými útvarmi vo firme. Pri riešení kríz je v tomto ohľade nevyhnutné vymýšľať nové siete, nové partnerstvá a nové rozdelenie zdrojov naprieč spoločnosťou.

 

Stratégia č. 4: Predvídanie a reakcie na chovanie zákazníkov


V dobe kríz a mimoriadnych udalostí sú narušené tradičné logistické kanály, obvyklé odbytiská pre zákazníkov. Aby si firmy udržali svoju obchodnú činnosť, musia upraviť svoj výrobný a distribučný systém, a dokonca aj svoj ekonomický model. V krízovom riadení je úlohou nákupného oddelenia poskytnúť podniku prostriedky k podpore, a ešte lepšie zjednodušiť transformáciu zákazníkov. Online podnikanie a e-procurement riešenia sa ukazujú v tejto dobe ako najviac životaschopné.

 

Stratégia č. 5: Digitalizácia a automatizácia procesov


V pokojnejších dobách sa digitalizácia v nákupných oddeleniach ukázala ako schopná urýchliť procesy a zvýšiť ich spoľahlivosť. V prípade krízy je čo najväčšia automatizácia nákupného procesu ešte účinnejšia. Zodpovedajúca reakcia oddelení nákupu vo väčšine organizácií musí inšpirovať nové prístupy k riadeniu rizík. Vážnosť a globálna povaha COVID-19 sú v niektorých ohľadoch testom odolnosti oddelení nákupu.


Tipy pripravili odborníci zo spoločnosti Manutan, ktorá dodáva komplexné riešenia moderného digitálneho obchodu.


Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW