Môže byť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov férovejší?

Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia obalov a neobalových výrobkov (v skutočnosti baliči, plniči a dovozcovia) zodpovední za financovanie nákladov na triedený zber. Robia tak cez organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich plnia aj jedinečnú povinnosť výrobcov - ciele recyklácie a zhodnotenia. Ide o štátom vynútenú platbu a preto je celý systém regulovaný. Podobne ako pri iných podobných platbách, daniach a odvodoch. Preto je dôležitá transparentnosť systému, ktorú v zákone definujú dve povinnosti. Povinnosť OZV zverejňovať na svojej webovej stránke výšku sadzieb - recyklačných poplatkov a princíp nediskriminácie, t.j. povinnosť OZV zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov. Realita je však iná. Výrobcovia už za roky fungovania RZV vedia, že s OZV sa dá “vždy nejako dohodnúť”. Konkurencia OZV vedie nielen k tomu, že sa recyklačné poplatky držia na normálnej úrovni, ale aj ku každoročnej cenovej vojne medzi OZV v snahe získať zákazníka.

 

Už sme sa stretli naozaj so všetkým. Od nereálne nízkych cien po ponuku “povedzte si koľko chcete platiť” s vysvetlením, že potom sa “povinnosť nejak zabezpečí”. Pri slovenskom systéme jedna obec, jedna zmluva s OZV to každoročne vedie k presunu desiatok samospráv a tisícok občanov medzi OZV, k neschopnosti OZV financovať systém, plniť ciele a následne k ďalším a ďalším reguláciám. Naposledy napríklad k cenovej vyhláške.

 

Aj keď ide o regulovaný trh, štát do výšky recyklačných poplatkov nezasahuje. A to je podľa mňa v poriadku. Zasiahnuť by však mal v okamihu kedy dochádza k porušovaniu štátom nastavených pravidiel a najmä k neplneniu cieľov. Veď práve preto sa celý systém RZV nastavil. Neplnenie cieľov jednej alebo viacerých OZV následne môže viesť k neplneniu cieľov, za ktoré zodpovedá SR.

 

Každá OZV je ministerstvom na svoju činnosť autorizovaná a ministerstvo môže kedykoľvek kontrolovať plnenie podmienok autorizácie. A v prípade ich porušenia má v rukách viaceré nástroje - sankcia, odobratie autorizácie. Čo v minulosti ministerstvo viackrát využilo.

 

V poslednom období registrujeme nebývalú snahu OZV o preberanie výrobcov od konkurencie práve porušovaním pravidla nediskriminácie, ale aj neplnenie stanovených cieľov. Máloktorý výrobca vie, že zodpovednosť za ich plnenie je neprenosná. OZV nakoniec “maximálne príde o autorizáciu”. Prípadnú sankciu však znáša vždy výrobca. Takisto je dôležité si uvedomiť ako recyklačné poplatky ovplyvňujú súťaž na primárnom trhu výrobcov. Aj keď sa nižšia ponuka zdá lákavá, konkurent môže v skutočnosti platiť ešte oveľa menej.

 

V súčasnosti je v registri výrobcov obalov a neobalových výrobkov registrovaných okolo 18.000 výrobcov. Skontrolovať ich je naozaj ťažké. Preto je oveľa reálnejšia pravidelná kontrola desiatich OZV. Najmä ak existujú verejne dohladateľné dôkazy o neplnení povinností. Aj preto sme pristúpili k právnym krokom za účelom identifikovania účastníkov trhu, ktorí príslušné požiadavky zákona nerešpektujú a oslabujú tým systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk