Nadežda MachútováNadežda Machútová

prezidentka Zväzu obchodu SR

Ďalšia poslanecká novela do neznáma?

Aj takto by sa dala pomenovať novela, ktorú predkladajú poslanci NR SR a ktorou sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Novela je už v druhom čítaní. Zväz obchodu SR ako organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu, vyvíja úsilie, aby sa podobné novely prijímali v riadnom legislatívnom procese, po dôkladnej analýze a vyhodnotení, aký efekt a úžitok novela prinesie.

 

V súčasných kritických časoch, ktoré sa bytostne dotýkajú i sféry obchodu, máme na stole novelu, ktorá ešte viac skomplikuje obchodníkom život. Cieľom návrhu zákona je eliminovať krátenie prijatých tržieb, a tým dosahovať znižovanie daňovej medzery. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje poskytovanie finančného príspevku za úhradu tovarov alebo služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient. Konkrétne tovary alebo služby, za úhradu ktorých bude poskytnutý finančný príspevok, obdobie uplatňovania nároku na tento príspevok a výšku finančného príspevku za ich úhradu, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Finančný príspevok bude poskytovaný fyzickým osobám po splnení ustanovených podmienok, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pôjde teda o zapojenie širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo má v konečnom dôsledku prispieť k motivácii podnikateľov vydávať pokladničné doklady. Otázne už v tomto momente je, či bude spotrebiteľ ochotný sprístupňovať svoje osobné identifikačné údaje, vrátane rodného čísla a čísla účtu.

 

Nespochybňujeme cieľ, ktorý tento návrh sleduje, nakoľko je plne legitímny a žiadúci. Otázny je však výsledný úžitok. Cieľom riešenia určitej problematiky by malo byť zlepšenie z hľadiska vecného a/alebo finančného bez toho, aby bolo neprimerane, resp. neopodstatnene zasahované do iných oblastí spoločenského a podnikateľského života. Navyše máme za to, že je na škodu veci, ak absentuje seriózna analýza či stratégia, čo v tomto prípade podčiarkuje ako dôvodová správa, tak aj doložka vybraných vplyvov, v ktorých sa uvádza, že takýto proces kontroly dodržiavania zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a podnikateľov samotných. Je zrejmé, že v prípade prijatia novely by sa dotknutým subjektom zvýšili náklady na dodatočnú úpravu ERP.

 

Upozorňujeme na to, že uvedený proces a spôsob jeho nastavenia v súvislosti s použitím pokladničného dokladu kladie zvýšené požiadavky na technické vybavenie ERP v tom smere, aby bola zabezpečená jeho úprava v súvislosti s označením určených tovarov. Skutočnosť, že až vláda SR určí svojim nariadením okruh tovarov a služieb, za úhradu ktorých sa bude príspevok poskytovať, môže spôsobiť, v rámci navrhovanej účinnosti, nevykonateľnosť novely a prinesie neistotu a negatívny efekt pre tých, ktorých sa táto zmena bude týkať. Nepovažujeme za korektné, aby v čase prejednávania novely zákona nebolo stanovené, ktoré sektory maloobchodu a služieb budú dotknuté.

 

Rada by som zdôraznila, že v prípade schválenia návrhu by došlo k neúmernému administratívnemu a finančnému zaťaženiu dotknutých subjektov, čo v súčasnej náročnej krízovej situácii len sťaží hospodárenie a v konečnom dôsledku vznikne ďalší tlak na spotrebiteľské ceny. Zväz obchodu SR ako zástupca slovenského obchodu je presvedčený, že takýto návrh zákona by mal byť stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a predložený do riadneho legislatívneho procesu, ktorý umožní vyhodnotiť jeho dopady na ekonomiku aj spoločnosť, vrátane vplyvu na podnikateľské prostredie.

Video

Aký bol Retail Summit 2022


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk