Spotrebiteľská klíma sa koncom roka zvýšila

spotrebitel klimaMedzi septembrom a decembrom 2015 sa index spotrebiteľskej klímy za Európsku úniu ako celok zvýšil konkrétne o 1,9 bodu na 12,2 bodu. Čo charakterizovalo spotrebiteľov na Slovensku? 


Údaje vyplývajú z prieskumu uskutočňovaného v krajinách EÚ v mene Európskej komisie. Každý mesiac na otázky prieskumu odpovedá vzorka približne 40 000 respondentov, ktorí sú reprezentatívni z hľadiska dospelej populácie 28 členských krajín EÚ.

 

Spotrebiteľská nálada vo väčšine európskych krajín počas posledného štvrťroka 2015 kolísala. Najprv bol dominantnou témou prúd utečencov z krízou zasiahnutých regiónov Blízkeho východu a severnej Afriky. Malo to v niektorých krajinách vplyv na to, ako spotrebitelia hodnotili očakávaný vývoj ekonomickej situácie v najbližších mesiacoch, a to aj napriek tomu, že tento problém sa priamo dotýkal len tých krajín, cez ktoré prúd utečencov prechádzal. Navyše, mnohých šokovali novembrové útoky v Paríži a následná hrozba teroru v Nemecku.

 

Viac peňazí vo vrecku

 

Trvalo preto až do úplného konca roka, kým sa výraznejšie prejavili pozitívne ekonomické výsledky väčšiny európskych krajín. Ekonomická výkonnosť sa výraze zlepšila v takmer všetkých krajinách, ktorým sa venuje táto štúdia. Vďaka nízkym cenám ropy a energií, ako aj zanedbateľnej hladine inflácie, mali spotrebitelia vo vreckách viac peňazí, ktoré mohli vynaložiť na nákup väčšieho množstva tovarov , či služieb. Okrem toho v minulom roku klesala aj nezamestnanosť, a to v takmer všetkých krajinách Európy, čo znamenalo, že viac ľudí pracovalo a naopak, menej z nich sa muselo o svoje pracovné miesto obávať. Čoraz optimistickejšie očakávania Európanov v oblasti hospodárskeho vývoja a osobných príjmov tento pozitívny trend reflektovali. Na druhej strane však v krajinách, ktoré bývali postihnuté krízou, tieto pozitíve vplyvy zatiaľ nepostačovali na to, aby dokázali zmeniť spotrebiteľské nálady smerom k intenzívnejším výdajom. V skutočnosti totiž majú domácnosti v týchto krajinách ešte stále ledva o niečo viac prostriedkov, ako im postačuje na pokrytie bežných každodenných potrieb.

 

Slovensko

 

V posledných troch mesiacoch roka boli slovenskí spotrebitelia vďaka priaznivým hospodárskym výsledkom o niečo optimistickejší ohľadom budúcich výsledkov slovenskej ekonomiky. V decembri dosiahli ekonomické očakávania úroveň 23,2 bodu, čo je presne o 11 bodov viac ako v septembri. Jedným z dôvodov uvedeného optimizmu je zrejme rýchly rast hrubého domáceho produktu, ktorý sa v treťom štvrťroku medziročne zvýšil o 3,7 percenta. Tento rastový trend mal tiež pozitívny vplyv na príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov, kde sa ukazovateľ zvýšil o 7,8 bodu na súčasnú úroveň 27,4 bodu. K tomuto číslu určite prispel aj súvislý pokles nezamestnanosti, keďže medzi januárom a novembrom 2015 sa podiel ľudí bez práce znížil o 1,5 percenta a v súčasnosti sa nachádza na úrovni 10,8 percenta. Na druhej strane však počas štvrtého kvartálu ochota Slovákov k nákupom kolísala, až kým nakoniec v decembri naznačila mierne stúpajúci trend. Medzi septembrom a decembrom sa daný ukazovateľ zvýšil o 2,2 bodu a dosiahol celkovú úroveň 4,4 bodu. V medziročnom porovnaní je to však o takmer 26 bodov menej.

 

Česko

 

Česká ekonomika aj naďalej pokračovala v pozitívnych výkonoch a hrubý domáci produkt sa medziročne v treťom kvartáli zvýšil o 3,9 percent. To malo dopad aj na ekonomické očakávania českých spotrebiteľov, ktoré narástli od septembra o 4 body na celkovú úroveň 27,4 bodu, čo predstavuje druhú najvyššiu hladinu spomedzi všetkých európskych krajín, ktorú prekonalo jedine Španielsko. Napriek tomu dané číslo predstavovalo pokles o takmer 14 bodov pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Navyše sa vďaka pozitívnemu hospodárskemu vývoju nezamestnanosť držala na veľmi nízkej úrovni – v novembri podľa údajov Európskej komisie boli bez práce len 4,6 percenta Čechov. Aj z tohto dôvodu spotrebitelia ešte stále predpokladajú, že sa v najbližších mesiacoch ich príjmy výrazne zvýšia. V decembri bol ukazovateľ očakávaní v oblasti príjmov na úrovni 56,5 bodu. Nielen, že je to o 18,1 bodu viac ako v septembri, ale zároveň je to najvyššia hladina nameraná pre Českú republiku od začiatku meraní v roku 1995. V súčasnosti žiadna iná európska krajina nedokáže prekonať Českú republiku, čo sa týka optimizmu spotrebiteľských očakávaní v oblasti príjmov. Celkový ekonomický optimizmus má tiež priaznivý dopad na ochotu k nákupom, ktorá počas štvrtého štvrťroku narástla o 13,9 bodu na 22,4 bodu. Po dlhej hospodárskej kríze sú v súčasnosti Česi zjavne ochotní opäť vynakladať peniaze na drahšie produkty alebo služby, ktoré prekračujú rámec nevyhnutných každodenných potrieb.

 

Rakúsko

 

Hoci sa hrubý domáci produkt Rakúska v treťom štvrťroku zvýšil v medziročnom porovnaní o 1 percento, tento vývoj mal sotva nejaký vplyv na ekonomické očakávania rakúskych spotrebiteľov, ktoré sa zvýšili len o 2,8 bodu na celkovú úroveň -17 bodov a aj na konci decembra boli ešte stále hlboko v červených číslach. Rakúski spotrebitelia ešte stále neočakávajú, že sa výsledky ich hospodárstva výrazne zlepšia, čo je tiež evidentné pri pohľade na medziročný vývoj tohto ukazovateľa, ktorý v porovnaní s decembrom 2014 vykazuje pokles o 5,6 bodu. V septembri dosiahli príjmové očakávania Rakúšanov 31,1 bodu, čo predstavuje najvyššiu úroveň od októbra 1999 (32,7 bodu). Avšak tento vzostupný trend vo štvrtom kvartáli nepokračoval a ukazovateľ sa naopak prepadol o 9,4 bodu na súčasnú úroveň 21,7 bodu. Zároveň sa podľa údajov Európskej komisie len mierne zvýšila nezamestnanosť o 0,1 percenta a v novembri tak podiel Rakúšanov bez práce dosahoval 5,8 percent. Okrem toho na základe svojich pesimistických očakávaní je čoraz menej Rakúšanov odhodlaných nakupovať drahšie produkty alebo služby. Ochota k spotrebe v Rakúsku klesla od septembra o 10,8 bodu a na konci roka tak dosahovala 0,3 bodu. To je len tesne nad dlhodobým priemerom, ktorý je na úrovni nuly a v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 15,5 bodu. Dokonca pri porovnaní s najvyššou úrovňou za celý rok 2015, čo bolo v marci, sa tento ukazovateľ prepadol o nie menej ako 24,2 bodu.

 

Nemecko

 

Na jeseň sa ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov aj ďalej zhoršovali. Ukazovateľ v novembri klesol o 5,3 bodu, čo predstavovalo najnižšiu úroveň od februára 2013. A hoci sa ku koncu štvrťroka do istej miery stabilizoval, ešte stále bol v porovnaní s predošlým kvartálom nižší o 3,5 bodu a nachádzal sa na úrovni 2.9 bodu. Avšak samotná ekonomická situácia bola výrazne priaznivejšia ako nálada nemeckých spotrebiteľov. V štvrtom štvrťroku sa hrubý domáci produkt Nemecka zvýšil o 1,8 percenta oproti rovnakému kvartálu predošlého roka a nemecká ekonomika ako celok za rok 2015 narástla o 1,7 percenta, čo je najrýchlejšie tempo rastu za posledné štyri roky. Na rozdiel od svojich očakávaní v hospodárskej oblasti nemeckí spotrebitelia predpokladali medzi septembrom a decembrom nárast vlastných príjmov (o 3,1 bodu na celkovú úroveň 50,8 bodu). Počas uvedeného obdobia, konkrétne v novembri, poklesol tento indikátor na 44,4 bodu, čo predstavovalo najnižšiu hladinu za celý rok. Na druhej strane, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, narástol o takmer 10 bodov. Navyše, ochota spotrebiteľov k nákupom zostala na extrémne vysokej úrovni aj počas jesene. Medzi septembrom a decembrom stratil daný indikátor len 1,4 bodu a na konci roka dosiahol úroveň 49 bodov, čo je presne rovnaká hladina ako v predošlom roku.

 

Francúzsko

 

Ekonomické očakávania obyvateľov Francúzska sa počas leta opäť stabilizovali a tento trend pokračoval aj v poslednom kvartáli roka. V novembri tak daný indikátor dosahoval 16,6 bodu, čo bolo najviac od októbra 2007. A hoci v priebehu decembra opäť poklesol na 7,2 bodu, ešte stále bol o 1,1 bodu vyšší ako v septembri. V porovnaní s koncom roka 2014 sa ekonomické očakávania Francúzov zvýšili zhruba o 23 bodov. Okrem toho sa v poslednom kvartáli zvýšili aj príjmové očakávania francúzskych spotrebiteľov, a to o 2,2 bodu na celkovú úroveň -4,9 bodu. Napriek tomu, že tento indikátor v minulom roku výrazne kolísal, v súčasnosti je zreteľne na vzostupe. Pre porovnanie, v januári bol indikátor príjmových očakávaní ešte stále na úrovni -28,8 bodu. Postupný, hoci len mierny pokles nezamestnanosti, určite prispel k danému trendu. Podľa Európskej komisie sa podiel Francúzov bez práce v auguste pohyboval na úrovni 10,6 percent, kým v novembri poklesol na 10,1 percenta. Na druhej strane tento pozitívny trend nemal žiadny dopad na ochotu Francúzov k nákupom. Hoci v septembri vykazovali francúzski spotrebitelia najvyššiu ochotu k relatívne väčším nákupom od decembra 2001, ich ochota k výdajom koncom roka opäť výrazne poklesla. Daný indikátor stratil počas štvrtého kvartálu 13,3 bodu a na konci roka 2015 sa tak nachádzal na úrovni -4,6 bodu.

 

Veľká Británia

 

Po septembrovom poklese ekonomických očakávaní britských spotrebiteľov na najnižšiu úroveň za posledné dva roky spotrebiteľské nálady Britov počas štvrtého kvartálu kolísali. Napriek tomu sa v decembri ukazovateľ nachádzal na úrovni 16,6 bodu, čo bolo o 5,6 bodu viac ako v septembri. Na druhej strane však ekonomické očakávania Britov výrazne poklesli predovšetkým vzhľadom na ich dočasný vrchol v apríli minulého roka. Britskí spotrebitelia zjavne predpokladajú, že výkonnosť ich ekonomiky bude v najbližších mesiacoch skôr slabšia. Naproti tomu sa príjmové očakávania vo štvrtom kvartáli výrazne zvýšili o 11 bodov a v súčasnosti dosahujú 22,9 bodu, čo predstavuje nárast o takmer 18 bodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Drobné fluktuácie z letných mesiacov sa tak premenili na vzostupný trend. Na tento trend tiež mala priaznivý dopad nízka nezamestnanosť, ktorá ďalej mierne klesala až na úroveň 5,2 percenta. Napriek pozitívnemu hospodárskemu vývoju sa ochota k nákupom britských spotrebiteľov v poslednom štvrťroku mierne znížila o 4,6 bodu na úroveň 10,6 bodu. Na druhej strane je však celkový trend stále pozitívny, keď bol v decembri tento ukazovateľ zhruba o 8 bodov vyšší ako v rovnakom období minulého roka.

 

Belgicko

 

Po kolapse ekonomických očakávaní v treťom kvartáli 2015 našli belgickí spotrebitelia na konci roka novú nádej. Ukazovateľ v tejto oblasti narástol z hladiny -3,6 bodu v septembri na decembrovú úroveň 15,6 bodu, čo predstavuje nárast o 19,2 bodu. Belgickí spotrebitelia tak očakávajú, že ich ekonomika bude v nadchádzajúcich mesiacoch súvisle rásť. Optimistické hodnotenie trendov v belgickej ekonomike tiež ovplyvnilo príjmové očakávania spotrebiteľov a daný ukazovateľ sa v uplynulom štvrťroku zvýšil o 6,7 bodu na -16,2 bodu. Navyše, hoci je celkom zjavné, že Belgičania ešte stále nepredpokladajú nárast vlastných príjmov, ich očakávania vzrástli v porovnaní s decembrom 2014 o viac než 8 bodov. Tento vzostupný trend rovnako ovplyvnil ochotu Belgičanov k nákupom. Uvedený ukazovateľ sa od septembra zvýšil o 11,8 bodu na konečnú úroveň 13,8 bodu, čo bolo najviac od októbra 2011. Jedným z dôvodov je dozaista aj kontinuálny pokles nezamestnanosti v posledných mesiacoch. Podľa údajov Európskej komisie sa v apríli 2015 nezamestnanosť v Belgicku pohybovala na úrovni 8,8 percent, kým v novembri už klesla na 7,8 percent.

 

Ako boli získané údaje?

 

Otázky v štúdii GfK Consumer Climate Europe sú kladené každý mesiac najčastejšie v rámci omnibusových prieskumov. Omnibusový prieskum sa venuje viacerým oblastiam naraz a uskutočňuje sa telefonicky alebo v rámci osobného rozhovoru. Z celkového mesačného rozsahu 12 otázok je vybraných 5, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri skúmaní spotrebiteľskej klímy v rámci štúdie GfK Consumer Climate Europe. Vybraných päť indikátorov – ekonomické očakávania, očakávania vo vývoji cien, príjmové očakávania, ochota k spotrebe a sklon k šetreniu – je vypočítaných nasledovným spôsobom: Ako základ na výpočet indikátorov sa používajú tzv. „čisté súčty“. Podiel spotrebiteľov, ktorí odpovedali kladne (napr. že finančná situácia ich domácnosti sa zlepší / výrazne zlepší), sa odčíta od podielu respondentov, ktorí odpovedali záporne (napr. že finančná situácia ich domácnosti sa zhorší / výrazne zhorší). V ďalšom kroku sa tento čistý súčet štandardizuje s použitím zavedených štatistických metód a následne sa konvertuje tak, že dlhodobý priemer ukazovateľa je 0 bodov, aby sa vytvoril teoretický rozsah hodnôt od +100 do -100 bodov. Na empirickej báze sa však od roku 1980 ukázalo, že vo všeobecnosti sú realistické hodnoty medzi +60 a -60 bodov. Ak je ukazovateľ kladné číslo, znamená to, že hodnotenie tejto premennej zo strany spotrebiteľov je z hľadiska dlhodobého porovnania nadpriemerné, prípadne naopak, ak hovoríme o zápornom čísle. Štandardizácia uľahčuje porovnanie ukazovateľov v rôznych krajinách, keďže variácie v správaní pri odpovediach na otázky prieskumu na základe rozdielnych mentalít sú vyvažované, kým základný trend daného ukazovateľa zostáva nezmenený.

 

Pripravil: dk
Zdroj: GfK Consumer Climate Europe
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
mecom premium banner

Video

Čo hovoria marketéri o konferencii Brad Management 2019?

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail