Môže používať zákazník pri kúpe nebalených potravín vlastné obaly?

Ide o čoraz častejšie kladenú otázku a diskutovanú tému. Aktuálne platné právne predpisy nezakazujú predaj potravín do obalov, ktoré si prinesie zákazník.

 

ryza019 v

 

Zároveň ale podľa § 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku, zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín a je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie.


Rozhodnutie predajcu


Je na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, či povolí takýto spôsob predaja potravín, nakoľko pri takomto spôsobe predaja nemá prevádzkovateľ možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených zákazníkmi, ani ich vhodnosť na styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov určitej potraviny.


Zákazník, ktorý používa vlastný obal si musí uvedomiť, že tak robí na vlastnú zodpovednosť. Obal musí byť vhodný na balenie potravín (napríklad plastové vrecko, ktoré zákazník dostane pri nákupe topánok, rovnako ani plastová fľaša od avivážneho prostriedku nie sú vhodné obalové materiály pre potraviny).


Existuje grafické zobrazenie potraviny  znak potraviny, ktoré dáva jednoznačnú odpoveď. Ak je na obale tento symbol, obal je vhodný pre potraviny. Obal však musí byť vhodný aj pre konkrétne použitie - ak si chce zákazník vziať so sebou teplé jedlo, potrebuje obal, ktorý je určený pre teplé jedlá. Ďalej napríklad kyslé potraviny sa nesmú baliť do hliníkových obalov, kvôli riziku vzniku chemickej reakcie.

 

V danej súvislosti je vhodné pozrieť si materiál pripravený Národným referenčným centrom a laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, ktorý je dostupný na webovej stránke ÚVZ SR – www.uvzsr.sk  - „Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch“.


Obchodník môže odmietnuť


Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vlastný obal prinesený zákazníkom, ak napríklad nie je vhodný a určený na styk s potravinami alebo je znečistený. Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku rozhodne, že umožní predaj potravín do vlastných obalov prinesených zákazníkom, musí mať nastavené také postupy, ktoré zaručia, že nedôjde ku kontaminácii ním predávaných potravín, tzn., že budú dodržané základné hygienické požiadavky a zodpovedný prevádzkovateľ bude mať nastavené podmienky tak, aby nemohlo prísť ku kríženiu povrchov a plôch, na ktorých by bol položený zákazníkom prinesený vlastný obal.


Vzhľadom na to, že obal plní okrem informačnej funkcie aj ochrannú funkciu a vzhľadom na skutočnosť, že nebalené potraviny pri nesprávnej manipulácii môžu predstavovať vyššie riziko kontaminácie, je potrebné pri prevádzkovaní bezobalových predajní potravín zabezpečiť nasledovné:


Druhy potravín, ktoré možno predávať ako nebalené


Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby potraviny spĺňali príslušné mikrobiologické kritériá ustanovené v prílohe I. Na tieto účely musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich postupov založených na zásadách HACCP spolu so zavedením správnej hygienickej praxe prijímať na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie potravín vrátane maloobchodu opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa:

 

• vykonávalo dodávanie, zaobchádzanie so surovinami a potravinami a spracovanie surovín a potravín, ktoré je pod ich kontrolou, takým spôsobom, aby boli splnené kritériá hygieny procesu;

 

• mohli pri odôvodnene predvídateľných podmienkach distribúcie, skladovania a použitia dodržiavať kritériá bezpečnosti potravín uplatniteľné počas celej uchovateľnosti produktov.

 

Vzhľadom na to, že epidemiologicky rizikové potraviny rýchlo podliehajú mikrobiologickej skaze a na to, že predaj potravín formou bezobalového predaja si vyžaduje vyššie hygienické štandardy, odporúča sa bezobalový predaj nízko rizikových potravín, najmä suchých potravín (ako sú napríklad strukoviny, orechy, sušené ovocie, ryža).


Takouto formou sa nesmie predávať v zmysle platnej EÚ legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej) olivový olej. Ide totiž o spôsob boja proti falšovaniu olivového oleja.
Článok 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 29/2012 hovorí, že oleje uvedené v čl. 1 ods. 1 (t.j. olivové oleje, s ktorými sa obchoduje na maloobchodnej úrovni) sa budú konečnému spotrebiteľovi ponúkať v obaloch s objemom maximálne 5 litrov. Takéto obaly musia byť opatrené otváracím systémom, ktorý sa po prvom otvorení už nedá uzatvoriť, a musia byť označené v súlade s článkami 3 až 6.


Požiadavky na používané obaly a obalové materiály


Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok. Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (ďalej len „nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004“) definuje materiály a predmety určené na styk s potravinami (vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov), ktoré v hotovom stave: sú určené na styk s potravinami alebo už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené alebo sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinami, alebo že pri ich bežných a predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín. Podľa článku 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 musia byť materiály a predmety vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín a spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.


Použité materiály musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť, označovanie apod. v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú, najmä nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004, prípadne ďalšie špecifické EÚ a národné predpisy (zoznam platných predpisov pre materiály a predmety určené na styk s potravinami je uvedený na webovej stránke ÚVZ SR v časti Legislatíva - Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov).


Požiadavky na označenie nebalených potravín


Každý spotrebiteľ má právo na jasné a presné informácie o povahe potraviny. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu.

 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 o požiadavkách na označovanie potravín potravina, okrem pokrmu a jedla, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, potravina balená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balená na priamy predaj, musí byť v blízkosti jej umiestnenia označená najmenej týmito údajmi:

 

• názvom nebalenej potraviny,

 

• údajom o zložení potraviny; látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu sa označujú odlišným typom písma,

 

• netto množstvom nebalenej potraviny podľa osobitného predpisu, ak nejde o nebalenú potravinu predávanú na množstvo podľa želania spotrebiteľa,

 

• dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby.

 

Označenie podľa odseku 1 je poskytnutie informácií o nebalenej potravine v bezprostrednej blízkosti jej umiestnenia; sú to informácie, ktoré sú uvedené na cenovke, pri cenovke alebo tak, aby boli spájané len s touto nebalenou potravinou.


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ilustračné foto: Pixabay.com

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail