Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Retail Academy: Príležitosť pre študentov aj obchodníka

Jedným zo vzdelávacích projektov, ktorý pripravuje kvalitných odborníkov pre oblasť maloobchodu je Retail Academy. Študentom Obchodnej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje najnovšie poznatky zo sveta maloobchodu. Spolu s partnerom z praxe, zároveň, prezentuje ako funguje obchod v praxi.

 

bpaholkova v

 

O programe, jeho výsledkoch a ďalších plánoch sme hovorili s Ing. Barborou Paholkovou, PhD., supervízorkou Retail Academy, z Katedry marketingu Obchodnej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Čo bolo dôvodom vzniku projektu Retail Academy?


Inšpirácia pre vytvorenie tejto aktivity vznikla z podnetu aktuálneho trhu práce a súčasných podmienok. Z tohto je zrejmé, že trh vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu a je potrebné, aby študenti okrem teoretických znalostí mali aj praktické. Zakladateľom myšlienky je Ing. Peter Filo, PhD. prodekan pre rozvoj, ktorý je zároveň iniciátorom celého systému fungovania programu Talentway. Program vznikol na základe odozvy zo strany hospodárskej praxe. Poslaním je prepájať študentov a hospodársku prax, nielen z oblasti maloobchodu, ale aj iných oblastí, ktoré sú pre študenta a jeho následné uplatnenie v praxi dôležité. Projekt Retail Academy začal fungovať v zimnom semestri 2015. V tomto období štartoval pilotný projekt a spolupráca so spoločnosťou LIDL Slovenská republika v. o. s.


Pokúsme sa do projektu nazrieť hlbšie. Čo reálne rieši?


Predovšetkým zaujímavé problémy z oblasti maloobchodu. Zadáva si ich samozrejme priamo hospodárska prax. Ide napríklad o prevádzkové alebo marketingové témy, akými sú nákladový controlling, férové podnikanie a compliance - ako nástroj boja proti korupcii, procesné riadenie alebo systémy ako vybudovať značku v 21. storočí, či ako trvalo udržať prozákaznícke myslenie zamestnancov, prípadne generácia Z – ako zasiahnuť mladé cieľové skupiny a mnohé ďalšie.

 

Nápad, ktorý sa rýchlo stal realitou už funguje šesť semestrov. Ako konkrétne prebieha?


Uskutočňuje sa v priestoroch našej univerzity. V rámci prvej časti riešia študenti projekty a druhú časť tvoria prednášky manažérov z praxe. Tie oboznamujú študentov s fungovaním jednotlivých oddelení a procesov v spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. Parciálna časť projektového vyučovania sa uskutočňuje priamo v teréne, kde študenti musia sami zisťovať, ako to funguje v praxi alebo priamo na filiálkach. V rámci svojho zadania realizujú tzv. mystery shopping, používajú rôzne metódy výskumu trhu, aby získali relevantné informácie.


Na čo špecifické by ste, pokiaľ ide o fungovanie, upozornili?


Študenti majú počas semestra možnosť stretnúť okrem skúsených manažérov z praxe aj konateľov, ktorí uzatvárajú kvartálne cyklus v súlade s oddeleniami, ktoré riadia a generálneho riaditeľa, ktorý vystúpi raz ročne na panelovej diskusii. Pre študentov je to obrovská príležitosť, ako získať nové kontakty a dostať sa do povedomia vedenia spoločnosti.


Posledné dva semestre sme zaradili po dohode s partnerom aj návštevu logistického centra v Seredi. Tu majú študenti možnosť vidieť proces a fungovanie logistiky priamo v teréne. Táto aktivita je zo strany študentov samozrejme veľmi vítaná.


Okrem samotných prednášok sa každoročne v rámci Jarnej a Vianočnej univerzity koná vyhodnotenie najlepších študentských projektov. Zúčastňujú sa aj študenti Retail Academy prostredníctvom stánku a informujú svojich kolegov, ktorí ešte nenavštevujú tento projekt o tom, ako Retail Academy funguje, aký má cieľ. Okrem toho si môžu vždy pochutnať na sladkostiach a oboznámiť sa aj s novými produktami spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s.

 

Aké výsledky máte aktuálne za sebou?


Za obdobie fungovania sme mali v rámci Retail Academy viac ako 120 študentov a približne 40 vyriešených projektov. Študenti, ktorí absolvujú Retail Academy, majú možnosť prihlásiť sa na stáž alebo trainee program (program prípravy študentov), ktorý spoločnosť ponúka ako nadviazanie na Retail Academy. Samozrejme, túto možnosť majú aj ostatní študenti.


Časť študentov sa pravdepodobne uplatní v praxi. Môžete spomenúť aspoň jeden úspešný príbeh?


Aktuálne máme priamo v spoločnosti uplatnených 9 študentov, ktorí následne pokračovali priamo po skončení Retail Academy v praxi u partnera. Aktuálne čísla však budeme vedieť až po ukončení výberového konania, ktoré podľa našich informácií stále prebieha. Upozornila by som napríklad na šikovné študentky, ktoré môžu byť motiváciou aj pre ostatných mladších kolegov. Aktuálne pracujú v spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. Počas práce na projekte, kde okrem vypracovania najlepších projektov, mali snahu a iniciatívne komunikovali aj so zástupcami spoločnosti a dostali sa tak do povedomia kompetentných.


Po skončení Retail Academy jedna zo študentiek nastúpila na stáž do spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. na oddelenie predaja a podarilo sa jej prepracovať až do spoločnosti LIDL Litva. Tu naberala nové skúsenosti a aktuálne sa vracia späť na Slovensko, aby ukončila inžinierske štúdium v lete; a pokračovala na novej pozícii v spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. Preto by som odporučila študentom, ktorí majú záujem a chcú na sebe pracovať, aby určite využili všetky možnosti, ktoré sa im ponúkajú a taktiež firmy, aby im dali takúto možnosť.


V poslednej dobe patrí k viac frekventovaným pojmom v oblasti retail duálne vzdelávanie. V čom je projekt Retail Academy odlišný?


Duálne vzdelávanie nie je podľa nás ničím novým, ale praxou, ktorá bola osvedčená rokmi. Súčasná spoločnosť prišla na to, že je opäť potrebné mať nielen vzdelaných študentov, ale aj tých, ktorí majú praktické skúsenosti a vedia informácie zužitkovať v praxi. Pojem duálne vzdelávanie je bežný skôr pre stredné školy, prípadne stredné odborné školy, kde je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Retail Academy je projekt odlišný hlavne v tom, že ide o formu prepájania s hospodárskou praxou na pôde univerzity, čo nie je celkom bežné.


S akými spoločnosťami spolupracujete na napĺňaní vízie projektu Retail Academy?


V rámci Retail Academy spolupracujeme výhradne so spoločnosťou LIDL Slovenská republika v. o. s., ale v rámci programu Talentway pracujeme aj s inými spoločnosťami z hospodárskej praxe, ako napríklad Tatrabanka, Nestlé, Zľava dňa, PWC, rôzne vinárstva, Poštová banka a iné. To závisí od konkrétnej spoločnosti. Firmy by mali pochopiť, že najlepšie ako získať kvalifikovanú pracovnú silu je, vychovať si ju priamo od školy, a preto sa do vzdelania oplatí investovať.


Využívate pri vzdelávaní študentov moderné trendy a nástroje?


Čo sa týka práce na projektoch, máme vytvorenú platformu, kde majú študenti možnosť získať po absolvovaní programu Talentway a iných aktivít, ktoré sú spojené s hospodárskou praxou priame prepojenie na svoje CV (životopis) aj s jednotlivými hodnoteniami a skúsenosťami a tiež prehľadom riešených projektov. V rámci retailu oboznamuje študentov s najnovšími technológiami a novinkami, ktoré vstupujú do tejto oblasti.


Sú najzaujímavejšie študentské práce a postrehy implementované aj do každodennej praxe? Majú vôbec šancu aby sa uplatnili v prevádzke predajne?


To je skôr otázka na partnera z praxe. Pri vyhodnotení študentských projektov je zástupca spoločnosti vždy prítomný a oboznámi sa s riešeniami, ktoré študenti navrhli. Samotná aplikácia a implementácia je už na zvážení a možnostiach partnera. Avšak podľa našich poznatkov áno, niektoré sú následne rozpracované a predpripravené pre praktickú aplikáciu v hospodárskej praxi.


Aké novinky a zmeny aktuálne pripravujete?


Retail Academy, ako prvý z projektov, má za cieľ prinášať kvalifikovaných pracovníkov v oblasti riadenia maloobchodu. Postupne chceme prehĺbiť našu spoluprácu hlavne v rozsahu niektorých tém, ktoré si myslíme, že sú pre študenta kľúčové. Pokiaľ ide o zmeny a novinky, nebudem zatiaľ prezrádzať. V najbližšej dobe sa chceme zamerať na zmenu interných procesov v rámci fakulty, aby sme sa čoraz hlbšie približovali problematike hospodárskej praxe, implementovali projektový spôsob vyučovania, ktorá je v praxi veľmi žiadaná využívajúc moderné didaktické, metodické a vyučovacie formy.

 

Plánujeme osloviť nielen existujúcich študentov našej fakulty, ale i tých, ktorí v budúcnosti prejavia záujem o ekonomické štúdium, najmä to, ktoré je zamerané na obchod, či už maloobchod alebo veľkoobchod, riadiace procesy, inovácie a najmodernejšie formy predaja.


Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív B. Paholkovej

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonamecom premium banner

Video

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail