Potravinári a zahraničné obchodné reťazce sa zaviazali k férovosti

Potravinárska komora Slovenska (PKS) a Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku.

 

ferovy obchod velky perex

 

Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu.


Kto sa pripojil?


Ku dňu 9.2.2018, pristúpilo k zásadám a pravidlám férového obchodu 8 členov PKS - spoločnosti Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO – obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.


„Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Až 90 % potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku totiž predávajú obchodné reťazce a sú kľúčovým prvkom na ceste slovenskej potraviny k slovenskému spotrebiteľovi. Preto budeme aktívne komunikovať túto iniciatívu a pozývať do nej aj ďalších slovenských potravinárov, ktorí majú záujem zasadiť sa o férové vzťahy so svojimi odberateľmi,“ hovorí Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.


„Vítané budú všetky dodávateľské a obchodné združenia a individuálni zástupcovia potravinárov a obchodníkov, ktorým záleží na korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca. Prihlásením sa k Iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K Iniciatíve sa dá prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.sk a každý záujemca dostane plnú podporu Iniciatívy pri zavádzaní uvedených pravidiel do svojej praxe,“ predstavuje Iniciatívu pre férový obchod Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.


Férovosť pre obe strany


Snahou PKS, SAMO a ich členov je rozvíjať svoje podnikanie za podmienok, ktoré budú férové pre obe strany a dajú korektný rámec sporným situáciám, ktoré môžu vzniknúť v dodávateľsko-odberateľskom obchodnom vzťahu. Podporiť potravinársky priemysel na Slovensku plánujú aj svojou dobrovoľnou spoluprácou, počúvaním zákazníka, predvídaním trendov v spotrebiteľskom správaní a výrobou takých produktov a inovácií, ktoré naplnia potreby spotrebiteľov.


Na pultoch členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sa v každom momente ponúka približne 230 miliónov výrobkov a slovenskí potravinári sú dôležitým dodávateľom obchodu hlavne v hydinárskom, cukrovarníckom, mlynskom priemysle, či pri včelích produktoch. Členovia SAMO otvárajú cesty slovenským dodávateľom, vrátane malých a stredných producentov, výsledkom čoho je medziročný nárast počtu slovenských dodávateľov od októbra 2016 v priemere až o 11 %.

 

Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska spolu v hodnote viac ako 1,5 mld.eur. Medzinárodné obchodné reťazce pomohli mnohým slovenským výrobcom, potravinárom, rozvinúť svoje podnikanie, využiť svoje výrobné aj personálne kapacity a tiež im poskytli priestor na expanziu do zahraničia napríklad výrobou ich privátnych značiek.

 

„Iniciatíva vytvára samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy medzi potravinármi a obchodníkmi. Predstavuje však aj príležitosť na skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov a vytvorenie lepších podnikateľských príležitostí pre slovenských výrobcov potravín. A my máme záujem na tom, aby táto príležitosť bola čo najlepšie využitá,“ uzatvára D. Poturnay.

 

Iniciatíva pre férový obchod vznikla v roku 2011

 

Udialo sa tak na základe požiadavky európskych asociácií výrobcov a obchodníkov, aby sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy riešili alternatívnymi spôsobmi. V roku 2013 boli na platforme Európskej komisie prijaté zásady férového podnikania a riešenia prípadných sporov a tieto zásady by sa mali aplikovať aj v rámci obchodnej praxe v jednotlivých členských krajinách EÚ. Do roku 2017 už k Iniciatíve pre férový obchod pristúpilo 380 združení a spoločností, ktoré spolu predstavujú 1160 individuálnych spoločností po celej Európe.

 

11 ZÁSAD SPRÁVNEJ OBCHODNEJ PRAXE

 

Základná zásada

 

1. Signatári Iniciatívy ako zmluvné strany sú povinné konať v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

 

Všeobecné zásady

 

2. SPOTREBITELIA:
Zmluvné strany by vždy mali v rámci vzťahov medzi podnikmi brať do úvahy záujmy spotrebiteľov a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Zmluvné strany by mali pri distribúcii tovaru v rámci celého dodávateľského reťazca zabezpečiť najvyššiu efektivitu a optimalizáciu zdrojov.

 

3. ZMLUVNÁ SLOBODA:
Zmluvné strany predstavujú nezávislé hospodárske subjekty a vzájomne rešpektujú svoje práva nastaviť si vlastnú stratégiu a stratégiu riadenia, a to vrátane slobody nezávisle rozhodnúť, či uzavrieť, alebo či neuzavrieť dohodu.

 

4. POCTIVÝ OBCHODNÝ STYK:

Zmluvné strany by sa k sebe mali chovať zodpovedne, jednať spolu v dobrej viere a s náležitou profesionálnou starostlivosťou.

 

Konkrétne zásady

 

5. PÍSOMNÉ DOHODY:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy mali písomnú formu.
Dohody by mali mať písomnú formu okrem prípadov, kedy je to neuskutočniteľné, alebo prípadov, kedy ústne dohody sú pre obe strany prijateľné a výhodné.

 

6. PREDVÍDATEĽNOSŤ:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy boli jasné a transparentné a upravovali čo možno najviac relevantných a predvídateľných prvkov, vrátane práv a postupov ukončenia.

 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby nedochádzalo k jednostranným zmenám zmluvných podmienok s výnimkou prípadov, kedy bola možnosť jednostrannej zmeny a okolnosti a podmienky, za akých k nej môže dôjsť, dojednané vopred.

 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy stanovili postup, v rámci ktorého každá zo strán prerokuje s druhou stranou prípadné zmeny, ktoré sú na základe zmluvy možné a ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie zmluvy či vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam.

 

7. DODRŽIAVANIE DOHȎD:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby uzatvorené zmluvy boli dodržané.

 

8. INFORMÁCIE:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby k výmene informácií dochádzalo v prísnom súlade s právnymi predpismi pre hospodársku súťaž a ďalšími platnými právnymi predpismi, a aby pri tom bolo primeraným spôsobom zabezpečené, aby poskytnuté informácie boli správne, a nie zavádzajúce.

 

9. DȎVERNOSŤ:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby bola ctená dôvernosť informácií (s výnimkou prípadov, kedy už sú príslušné informácie verejné alebo ak ich prijímajúca strana nezávisle získala zákonným spôsobom a v dobrej viere).

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby ním poskytnuté dôverné informácie využila prijímajúca strana iba na účely, na aké boli tieto informácie poskytnuté.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKO:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby všetky zmluvné strany v dodávateľskom reťazci niesli primeraným spôsobom svoje podnikateľské riziká.

 

11. ODȎVODNENIE POŽIADAVKY:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby voči nej neboli použité vyhrážky k tomu, aby druhá strana získala neodôvodnenú výhodu či preniesla neodôvodnené náklady.

 

Zdroj a foto: SAMO, PKS, redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail