Kaufland Velka noc 1000x102

Kaufland Velka noc 450x1017 L

Kaufland Velka noc 450x1017 P

Chcete si otvoriť e-shop? Overte si svoje daňové povinnosti

accacePodnikanie na internete je stále obľúbenejšie aj na Slovensku. Jednou z možností je prevádzkovanie e-shopu. Veľa slovenských e-shopov už dokonca nepredáva svoje tovary len Slovensku, ale aj v zahraničí. Z toho však vyplývajú viaceré povinnosti.


Ešte pred rozhodnutím predávať tovary aj mimo Slovenska je si potrebné overiť daňové povinnosti, ktoré zo zasielania tovaru do zahraničia vyplývajú. Ide napríklad o povinnú registráciu DPH alebo povinnosť podať daňové priznanie v krajinách kde sa tovar posiela.

 

Nie vždy treba faktúru

 

Prevádzkovateľ online obchodu si už na začiatku musí ozrejmiť, či bude tovar predávať len súkromných osobám alebo aj podnikateľom. V prípade predaja tovaru len súkromným, t.j. nezdaniteľným osobám, nie je podľa zákona povinný vyhotovovať faktúry. V tomto prípade treba odviesť len DPH, uviesť ju v evidencii DPH a v kontrolnom výkaze v časti D2. Množstvo e-shopov sa však rozhodne vystavovať faktúry aj pre súkromné osoby dobrovoľne. Dôvodom je predovšetkým jednoduchšia interná evidencia o jednotlivých dodávkach tovarov. Faktúra zároveň môže slúžiť aj ako doklad o kúpe pre účely prípadnej reklamácie.

 

Vznik daňovej povinnosti

 

V prípade predaja tovaru na území Slovenska sa miesto dodania tovaru určí podľa toho, či je tovar prevzatý zákazníkom priamo v e-shope (vo výdajni), alebo je dodanie spojené s prepravou či odoslaním. Ak je tovar odoslaný prostredníctvom kuriéra alebo zásielkovej služby, ako miesto dodania je určené miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho odoslanie pre zákazníka začína uskutočňovať. Ak si kupujúci prevezme tovar osobne u predávajúceho, miesto dodania je tam, kde si ho zákazník prišiel prevziať. Ak e-shop registrovaný na Slovensku, platca DPH predáva tovar slovenskému zákazníkovi na Slovensku, dodanie je predmetom dane na Slovensku. Dodávateľ – platca DPH – je teda povinný uplatniť DPH platnú v SR. Takémuto obchodníkovi vznikne daňová povinnosť dňom dodania tovaru alebo dňom prijatia úhrady za tovar (ak je uskutočnená úhrada pred dodaním tovaru). Ako vysvetľuje Peter Pašek, riaditeľ poradenskej spoločnosti Accace, za deň dodania sa považuje deň, kedy kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník. Toto je problematické pri zasielaní tovaru, keďže moment práva nakladania s tovarom ako vlastník u kupujúceho nie je možné vždy presne určiť už v čase expedície, respektíve vystavenia dokladu. Cena prepravného a dobierky, ako súvisiace náklady s dodaním tovaru, sú z hľadiska DPH súčasťou základu dane predávaného tovaru. V praxi to znamená, že nedochádza k samostatnému zdaniteľnému plneniu.

 

Čo sa považuje za zásielkový predaj?

 

Za zásielkový predaj realizovaný cezhranične je z hľadiska zákona o DPH považované dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. V prípade zásielkového predaja, t.j. dodania tovaru zo Slovenska do iného členského štátu EÚ, je potrebné sledovať výšku hodnoty dodaného tovaru. V prípade, že bude prekročený za kalendárny rok limit hodnoty tovaru určený daným štátom, vzniká povinnosť sa v danom štáte registrovať na účely DPH a podať tam aj daňové priznanie. „Registrovať sa možno aj dobrovoľne pred dosiahnutím limitu," dopĺňa P.Pašek. Limity sa medzi jednotlivými štátmi líšia a sú upravené v lokálnych daňových zákonoch. Ak sa neprekročí limit členského štátu, alebo sa dobrovoľne za daným účelom online obchodník nezaregistruje, miestom dodania je Slovenská republika. Pri zásielkovom predaji vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru.

 

Reklamácia tovaru

 

V prípade reklamácie tovaru je potrebné upraviť rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a uviesť rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. V prípade dodania tovaru nezdaniteľnej osobe, pri ktorom nebola vyhotovená faktúra, nie je povinnosť vyhotoviť ani doklad o opravu základe dane. V tomto prípade sa uvedie len rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť a táto má za následok opravu základu dane.

 

Elektronická registračná pokladnica

 

Podnikateľ- online obchodník, musí evidovať tržby prostredníctvom ERP vo všeobecnosti v dvoch prípadoch. Prvým prípadom je, ak tržbu prijal podnikateľ alebo jeho zamestnanec v hotovosti na predajnom mieste. Druhým prípadom je, ak predávajúci alebo jeho zamestnanec neprevezme tržbu za dodaný tovar v hotovosti na stálom predajnom mieste, ale v mieste trvalého pobytu alebo na pracovisku kupujúceho, resp. na inom dohodnutom mieste. V tomto prípade môže podnikateľ pri evidencii tržby postupovať dvomi spôsobmi:

 

- použije pokladnicu označenú ako prenosnú, príp. pokladnicu slúžiacu na ambulantný predaj,

 

- na stálom predajnom mieste vyhotoví pokladničný doklad alebo doklad o úhrade faktúry a odovzdá ho v deň dodania tovaru kupujúcemu, pretože pri internetovom obchode ide o objednávkový systém rozvozu tovaru s vopred známym množstvom a cenou dodaného tovaru.

 

Predávajúci nie je povinný používať ERP napríklad ak:

 

- je úhrada za tovar realizovaná výlučne bezhotovostne alebo za tú časť dohodnutej kúpnej ceny, ktorá je uhradená bezhotovostne, napríklad prevodom na účet predávajúceho v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky, cez internet banking alebo poštovým poukazom,

 

- predávajúci prevezme hotovosť od prepravcu (tzn. od tretej osoby), pretože tržbu predávajúci neprijal na predajnom mieste od kupujúceho v hotovosti,

 

- zaslal tovar na dobierku - bez ohľadu na to, či tržbu za tovar prevzal od poštového prepravcu v hotovosti, alebo na ním určený účet,

 

- miesto dodania tovaru a prijatia tržby v hotovosti je mimo územia Slovenska.

 

Pripravil: pk
Zdroj: Accace
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail