Nestea

Nestea

Nestea

Preprava tovarov na Slovensku rastie najmä na ceste

dopravaRastúca ekonomika zdvíha aj objemy prepravovaných tovarov v Európe. Po krízovom prepade v rokoch 2008-2009 a opätovnom poklese v roku 2013 sa prepravné výkony európskych dopravcov v posledných rokoch predsa len stabilizovali a dopravcovia z väčšiny krajín aktuálne hlásia prevažne rastúce objemy prepravovaných tovarov.


Objem prepravy tovarov (vyjadrený v ton-kilometroch) v krajinách EÚ sa za posledný rok zvýšil o 2,6%. Tento rast však nie je rovnomerne rozložený medzi dopravcami z jednotlivých krajín, keď naň vplýva viacero faktorov. Štatistiky Eurostatu zaznamenávajú prepravný výkon v krajine, kde je dopravný prostriedok registrovaný bez ohľadu nato, kde bola preprava reálne uskutočnená. To znamená, ak dopravcovia z východnej Európy časť prepravy vykonávajú v krajinách západnej Európy, tento prepravný výkon je pripísaný do štatistík ich materskej krajiny.


Okrem výkonnosti domácej ekonomiky, ktorá pravdepodobne stále tvorí u väčšiny dopravcov podstatnú časť ich prepravných výkonov, tak štatistiky ovplyvňuje aj vývoz/dovoz prepravných služieb. Dopravcovia z niektorých „lacnejších“ krajín si pritom na úkor miestnych prepravcov čoraz viac ukrajujú z prepravného koláča aj na trhoch ostatných krajín EÚ. Tento trend je pozorovateľný najmä v prípade cestnej prepravy tovarov. Cenou práce drahšie západoeurópske krajiny sa tento trend snažia aspoň čiastočne zvrátiť napríklad aj mzdovou reguláciou, t.j. minimálnou mzdou aplikovanou aj na vodičov zahraničných firiem, ktorá by mala obmedziť ich cenovú konkurenčnúvýhodu.

 

Prepravné výkony


Tie v poslednom roku rástli najrýchlejšie dopravcom na Cypre, v Grécku a v Írsku. Vo všetkých troch krajinách medziročný rast objemov prepraveného tovaru prekročil 10%. Relatívne dynamicky rast prepravných výkonov, najmä v cestnej preprave, však vykázali aj viaceré krajiny strednej Európy na čele s Rumunskom (9,6% nárast výkonov tu bol ťahaný výlučne cestnou prepravou, ktorá vzrástla až o 22,5%), ale aj na Slovensku (8,9%), Poľsku (6,6%), či v Litve (5,7%). Naopak, aj napriek rastúcej domácej ekonomike, prepravné výkony nemeckých dopravcov len stagnovali (0,5%), francúzskych dokonca poklesli o -2,6%. Klesajúce prepravné výkony okrem Francúzska vykázali aj dopravcovia v Lotyšsku, Estónsku, Švédsku, Belgicku a Holandsku. Výkony dopravcov medziročne stagnovali v Českej republike (0,3%), najmä v dôsledku poklesu výkonov na ceste.

 

Klesajúca železnica

 

Preprave tovarov vo väčšine krajín EÚ stále dominuje najmä cestná preprava, ktorá v priemere tvorí viac ako tri štvrtiny prepravných výkonov (tovarov). Až 100% zastúpenie má na Cypre, viac ako 90% podiel má aj u dopravcov na pyrenejskom polostrove (Španielsko a Portugalsko), britských ostrovoch (v Írsku a v Spojenom kráľovstve), či v Grécku a Luxembursku. Mierne nadpriemerný podiel cestnej prepravy nájdeme aj u dopravcov na Slovensku (82%) a v Česku (78%).


Podiel cestnej prepravy vo väčšine krajín pritom ďalej rastie, aj napriek deklarovanej snahe mnohých krajín EÚ odľahčiť cesty a presunúť čoraz väčšiu časť prepravy tovarov na železnicu, prípadne na európske rieky. Tento zámer sa však ani zďaleka nedarí napĺňať - prepravcovia čoraz viac využívajú ponuky dopravcov na ceste, ktorí im vedia poskytnúť väčšiu flexibilitu (napríklad aj v dôsledku čoraz väčšieho dôrazu priemyslu na just-in-time dodávky). Objem prepravy tovarov na železnici tak v krajinách EÚ v priemere medziročne klesol o -1,5%, ešte výraznejší medziročný pokles zaznamenala vnútrozemská vodná preprava tovarov – až o -5,8%. Na druhej strane, objem tovarov prepravených po európskych cestách medziročne vzrástol o 4,3%.

 

Situácia na Slovensku


Slovensko v tomto smere nebolo výnimkou, keď na celkovom raste prepravných výkonov slovenských dopravcov o 8,9% sa podieľala výlučne len cestná preprava. Tá si medziročne polepšila až o 11,8%, naopak vodná preprava len stagnovala (-0,4%) a tovarové výkony železničných dopravcov medziročne klesli o -2,7%. V Európe však predsa len nájdeme aj krajiny, kde podiel cestnej prepravy v poslednom roku klesal, najmä na úkor železničnej. Jednou z nich je susedná Česká republika – českí dopravcovia vykázali len viac menej stagnujúce výkony na ceste (mierny medziročný pokles o -0,5%), avšak rastúce výkony na železnici (o 3,3%) aj na vode (18,8% - vodná preprava je však v krajine zanedbateľná a tvorí len 0,1% prepravných výkonov miestnych dopravcov).


Podobne, rastúci podiel železničnej prepravy vykazujú aj rakúski, holandskí, či talianski dopravcovia. Najvyššie zastúpenie železníc na prepravných výkonoch nájdeme u lotyšských (tesne nad 50%) a rakúskych dopravcov (tesne nad 40%). Približne tretinový podiel vykazuje železnica aj vo Švédsku a Litve. V Českej republike sa železnica podieľa na prepravných výkonoch (tovarov) miestnych dopravcov približne jednou pätinou (22%), na Slovensku ako aj v priemere v EÚ približne jednou šestinou (16%, resp. 17%). Vodná preprava je výraznejšie zastúpená najmä v Holandsku (39%) a Belgicku (21%). Viac ako 10-percentný podiel má aj v Rumunsku (18%), Bulharsku (12%) a Nemecku (11%). V priemere v EÚ tvorí 6% tovarovej prepravy, na Slovensku len 2% a v Českej republike zanedbateľných 0,1%.

 

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail