Legalizácia súkromného pálenia alkoholu bude mať vážne dopady

Deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov alkoholu je proti legalizácií súkromného pálenia alkoholu na Slovensku.


Legalizácia súkromného pálenia, ktorá je postavená mimo zákon už niekoľko storočí, bude mať negatívny dopad na verejné financie, môže vážne ohroziť verejné zdravie a životné prostredie a pre liehovarnícky priemysel a pestovateľské pálenice na Slovensku bude mať likvidačné dôsledky. Stavovské organizácie preto vyzývajú poslancov, aby predmetný návrh stiahli. O podporu žiadajú aj najvyšších štátnych predstaviteľov.


Dňa 25. 5. 2018 bol Národnej rade Slovenskej republiky predložený poslancami strany Most-Híd návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona bude povolená súkromná výroba destilátu, pričom podľa navrhovaného znenia sa bude znížená sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu.


Proti predmetnému návrhu sa vyslovilo deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov liehu, ako aj pestovateľské pálenice: Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu SR a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Spoločné nesúhlasné stanovisko zaslali najvyšším štátnym predstaviteľom, ako aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.


Podľa názoru stavovských organizácií je novela zákona v rozpore s právom Európskej únie a jej prijatie bude mať negatívny dopad na verejné financie, nakoľko sa výrazne zníži výber spotrebnej dane z liehu. Súkromná výroba destilátu bude nekontrolovateľná čo sa týka vyrobeného množstva, ale aj kvality destilátu, čo môže znamenať významné riziko z pohľadu bezpečnosti a zdravia obyvateľstva. Schválenie predkladaného návrhu bude mať veľký vplyv na zväčšenie počtu znečisťovateľov životného prostredia, a to vypúšťaním škodlivín do ovzdušia, rovnako aj nelegálnej likvidácie výpalkov z destilácie.

 

V neposlednom rade stavovské organizácie upozorňujú na významný dopad na zamestnanosť, nakoľko súkromné pálenie alkoholu bude pre pestovateľské pálenice, ale aj liehovarnícky priemysel na Slovensku, likvidačný. Stavovské organizácie preto vyzývajú najvyšších štátnych predstaviteľov, aby urobili nevyhnutné kroky k zastaveniu prerokovávania predmetného návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky, a zároveň vyzývajú poslancov Most-Híd, aby predmetný návrh stiahli.


V Maďarsku bola v roku 2010 prijatá obdobná právna úprava, ktorá umožňovala domácu výrobu destilátov v objeme max. 50 l za rok. Takto vyrobený etanol bol zároveň oslobodený od spotrebnej dane. Európska komisia kvôli tomu iniciovala voči Maďarsku konanie o porušení EÚ práva. Súdny dvor EÚ v rozhodnutí C-115/13 rozhodol, že Maďarsko takouto právnou úpravou porušilo právo EÚ. Predmetná právna úprava mala v Maďarsku zároveň významné negatívne dopady. V roku 2014 bolo viac ako 14 miliónov litrov destilátu vyrobených súkromnými osobami. Celkový výnos zo spotrebných daní klesol o približne 50-60 miliónov eur. Oficiálne zdanený obchod s liehovinami klesol oproti roku 2009 o takmer dve tretiny.


Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail